Områderegulering Fjordbyen

Multiconsult gjennomfører i samarbeide med LINK Arkitektur og WSP oppdrag med områderegulering for Fjordbyen på Lierstranda, og detaljregulering for Gilhusbukta øst i Fjordbyen.

03-03-2022

E16 Åsbygda–Olum

E16 Åsbygda–Olum er delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Nymoen–Olum. Strekningen åpner for trafikk i desember 2021, et halvt år før planlagt.

09-12-2021

Rv. 3/25 Løten – Elverum – totalentreprise

Multiconsult har i samarbeid med Aas-Jakobsen og Skanska ferdigstilt ny rv. 3 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum, med ny rv. 25…

07-04-2021

Frekhaugkrysset – detaljreguleringsplan

Statens vegvesen har på oppdrag frå Vestland fylkeskommune utarbeidd strekningsvise utgreiingar for det overordna fylkesvegnettet. Utgreiingane er eit grunnlag for å prioritere midlar til…

16-12-2020

Sunnfast – mulighetsstudie

Vegforbindelse med lang flytebru - Hardangerfjorden

26-10-2020

KVU sykkeltiltak i Sørkedalsveien

Fra Peder Ankers plass til Skansebakken

Paradis gang- og sykkelveg – detaljregulering

Utvikling av Paradis sentrum medfører omlegging og utbedring av infrastruktur. Områdeplan for Paradis sentrum har de overordnede rammene for knutepunktutvikling av området. Det er…

24-08-2020

Byromsutvikling Stabekk Sentrum

Multiconsult har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet teknisk detaljplan for fylkesveien, samt skisseprosjekt for kommunale arealer i Stabekk sentrum, med spesielt fokus på…

04-06-2020

E134 Haukeli – Detaljreguleringsplan

Statens vegvesen startet høsten 2011 opp reguleringsplanarbeid for ny stamveg over Haukeli, strekningen Vågsli – Seljestad. På grunn av prosjektets størrelse ble reguleringsplanarbeidet delt…

08-05-2020

Sykkel på Askøy

Kartlegging med forslag til tiltak. Multiconsult har på oppdrag fra Askøy kommune kartlagt til sammen 40 km sykkelinfrastruktur i fem av de kommunale senterområdene…

29-04-2020