Bilde viser en finværsdag på Sørkedalsveien, der biler og syklister deler veien. Bilde fra KVU-rapporten.

KVU sykkeltiltak i Sørkedalsveien

Fra Peder Ankers plass til Skansebakken

Sørkedalsveien fra Peder Ankers plass til Skansebakken har lenge vært utredet med tanke på å gjøre det tryggere for myke trafikanter. Strekningen ligger innenfor Markagrensa og fredningsområdet for Bogstad gård, som gjør det noe utfordrende å bygge ut større tiltak i dalen. Multiconsult har, på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune, utarbeidet en konseptvalgutredning for å utforske mulighetsrommet og anbefale konsept for videre planlegging.

Generelt øker opplevd trygghet med redusert hastighet og trafikkmengde, mens økt tilgjengelighet forutsetter fysisk tilrettelegging. Investeringstiltak medfører inngrep i kulturminner, verdifulle naturområder og dyrka mark. Den sentrale problemstillingen i valg av konsept lå derfor i vurdering av risiko og opplevd trygghet for myke trafikanter vs. arealinngrep og risiko i regulering. Ulike alternativer ble utarbeidet, og silt ned til en anbefaling.

Løsning av oppdrag

Det ble kartlagt et behov for å øke tilgjengeligheten til Sørkedalen og tryggheten for myke trafikanter som i dag er henvist til kjørebanen. Behovet for tiltak var størst for treningssyklister og rulleskiløpere på strekningen Peder Ankers plass til Bogstad gård/Årnes og for skolebarn rundt Sørkedalen skole. Andre viktige behov var å ivareta fremkommelighet for de som bor i Sørkedalen og å bevare kultur- og naturverdier.

Kommunemålet ble definert som:
Et tilgjengelig transporttilbud med trygghet for myke trafikanter, som samtidig bevarer et rikt landskap, natur- og kulturmiljø med kulturminner i Sørkedalen.

Mulighetsrommet ble kartlagt, og etter en grovsortering av konsepter stod prosjektet igjen med tre konsepter, som ble kostnadsestimert vurdert på måloppnåelse.

Konseptene:
1. Bred veiskulder + oppgradering av turveinett
2. Krabbefelt/breddeutvidelse av vei + oppgradering av turveinett
3. Sykkelekspressvei + oppgradering av turveinett

Våre tjenester

  • KVU
  • Sykkelplanlegging
  • Samfunnsøkonomiskanalyse
  • Kostnadsanslag
  • Arrangere workshops