1/4

Hovedplan Stabekk sentrum

2/4

Prinsippsnitt av konseptet for bekkeåpning som er en del av den blågrønne tverraksen i nordre del | Illustrasjon: Multiconsult

3/4

Perspektivskisser som viser nedre del av den blågrønne aksen | Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Stabekk sentrum i dag | Foto: Cato A. Mørk/Multiconsult

Byromsutvikling Stabekk Sentrum

Multiconsult har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet teknisk detaljplan for fylkesveien, samt skisseprosjekt for kommunale arealer i Stabekk sentrum, med spesielt fokus på torget ved Stabekk stasjon, tverrakser med blågrønne løsninger og lommeparker med programmering. Planen skal tilpasses både eksisterende situasjon og tenkt fremtidig situasjon og sikre byrom med gode forutsetninger for byliv. Anlegget skal fremstå som estetisk og tiltalende, og blir en integrert del av det eksisterende omkringliggende bylandskapet. Et godt sluttresultat krever god byromsforståelse, gode trafikale løsninger, helhetlig design og riktig materialbruk. Overvannshåndtering, beplantning, belysning og møblering er alle viktige elementer i opprustningen.

Kriterier som ligger til grunn for utformingen:

  • Det bør være noe parkering for forflytningshemmede på torget
  • Det må være mulig for varebil å kjøre inntil næringslokaler langs bygningsfasadene
  • Det skal være gode sittearealer både der det er sol og skygge
  • Det skal opprettes sykkelparkering på torget (også bysykkel/delingstransport)
  • Tilfredsstille Bærum kommunes miljømål som fremkommer i Miljøprogram Stabekk sentrum- områderegulering.

Løsning av oppdrag

Detaljplanen for fylkesveien inneholder kjørefelt, tosidig fortau, sykkelfelt og møbleringssone med trær. Eksisterende trær som må fjernes skal erstattes med tilsvarende arter. I grøntarealene langs veien skal det etableres vegetasjon tilpasset det lokale miljøet. Det er foreslått areal til regnbed og infiltrasjonssandfang for lokal overvannshåndtering. Videre er det gjort lysberegninger for å dekke belysningsbehovet.

Torget er utformet ut ifra to hovedkonsepter. Det første konseptet omhandler «Det grønne beltet» langs jernbanen, sørøst på torget og er foreslått som en naturlig form der trærne skal plasseres med varierende avstand fra hverandre. Denne forbindelsen er viktig for å opprettholde en grønn korridor gjennom Stabekk sentrum. Det andre hovedkonseptet omhandler Gamle Kongeveien til Kongsberg som tidligere gikk over dagens torg. Ved å markere veien i dekket vil stedets tidligere historie komme frem.

Midt på torget er det foreslått et vannelement for lek og bevegelse, som også vi ha en funksjon i overvannshåndteringen på torget. De grønne og blågrønne tverraksene binder grønt- områdene i sentrum sammen, håndterer overvann og tilfører estetiske kvaliteter og rekreasjonsområder til sentrum.

Våre tjenester

  • Detaljplan for fylkesvei
  • Skisseprosjekt for kommunale arealer med illustrasjoner/prinsippsnitt
  • Konsept for Lommeparkplan