1/2

Lierstranda | Ill.: LPO arkitekter

2/2

Lierstranda knutepunkt. Skissekonsept | Ill.: Multiconsult

Knutepunktutvikling Lierstranda

Parallelloppdrag for byutvikling.

Multiconsult har i parallelloppdrag med LPO arkitekter, DRMA og AKJ utarbeidet mulighetsstudie for Lierstranda knutepunkt som et framtidsrettet og effektivt knutepunkt for buss, tog og taxi som støtter opp under miljøvennlig transport og utvikling av Fjordbyen på Lierstranda. Dette ble utløst av planer for det nye Vestre Viken sykehus på Brakerøya. Det nye sykehuset blir en stor arbeidsplass som krever et nytt veisystem og en oppgradering av dagens jernbanestasjon.

Lierstranda har en fantastisk beliggenhet ved Drammensfjorden med stort potensial for byutvikling. Lierstranda stasjon planlegges som et effektivt omstigningspunkt hvor atkomsttorget til jernbanen er det sentrale byrommet på Lierstranda, med direkte kobling til strandpromenade, nytt sjøbad og ny strand med vestvendte boliger.

Løsning av oppdraget

Gjennom et nytt veisystem for Lierstranda optimaliseres forholdet mellom kollektivreiser, bil, gang/sykkel og (areal-)utviklingspotensial. Den nye Lierstranda stasjon skal betjene det nye sykehuset, eksisterende boliger som i dag bruker Brakerøya stasjon, nye boliger i knutepunktet og på Lierstranda for øvrig, og nye næringsområder på Lierstranda.

Kollektivreisende, syklende og gående prioriteres i transporthierarkiet. Sykkellinjene gjennom området er parallelle med busstrasé og ny hovedvei. I bebyggelsen mot jernbanestasjonen tilrettelegges det for sykkelparkering.

Kollektivstrengen gjennom Lierstranda tangerer jernbanestasjonen på knutepunktet. Busstoppet er ikke forutsatt å være en terminal hvor busser venter, men holdeplasser hvor bussene kjører innom. Den langsgående strukturen kan utformes for å gi plass til holdeplasser for både «superbuss», øvrige rutebusser, regionaltrafikk/ekspressbusser og dessuten buss-for-tog. Kollektivstrengen kobles til veisystemet for øvrig øst og vest for Lierstranda. For busstrafikk i østlig retning er det kobling til hovedveien på Lierstranda, slik at busser kan komme ut på E18 og Strandveien.

Våre tjenester

  • Mulighetsstudie
  • Løsningsutvikling vei og trafikk
  • Knutepunktutvikling