1/3

Situasjonsplan Sluppen | Ill.: LINK arkitektur

2/3

E6 med kombinert støyskjerm og bifasiale solcellepaneler | Ill.: LINK arkitektur

3/3

Sluppen sett fra Vest | Ill.: LINK arkitektur

Sluppen

Mulighetsstudie: Sluppen, Trondheim

Multiconsult har i parallelloppdrag med LINK arkitektur og Analyse & Strategi, utført en mulighetsstudie for Sluppen. Studien gikk ut på å finne strategier for å transformere Sluppen til en ny bærekraftig bydel. Sluppenkrysset kobler E6 og hovedinnfartsåren til sentrum. Området er preget av trafikk, store parkeringsarealer, kontorbygg og plasskrevende næring. Statens vegvesen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune og Kjeldsberg Eiendom er de viktigste aktørene i bydelen og var samlet bestiller av parallelloppdraget.

Etablering av et kollektivknutepunkt som sentrum i en mangfoldig og attraktiv bydel var utgangspunktet for oppgaven som skulle resultere i visjonsbilder for 2020, 2030 og 2050.

Løsning av oppdraget

For å løse oppgaven satte vi sammen et bredt tverrfaglig team der fagene vei, trafikk, energi, byplanlegging, landskapsarkitektur, urbanisme, sosiologi og samfunnsgeografi var representert.

Arbeidet var workshopbasert og resulterte i en løsning der vi knyttet sammen sosiale og fysiske forhold som kjennetegner gode innovasjonsmiljøer, som for eksempel bomiljø og offentlige tilbud i bydelen. Viktig for løsningen var å finne en måte å raskt kunne etablere et sentralt kollektivknutepunkt uten store investeringer, samt å skape skjermede og attraktive boligområder inne på Sluppen uten å være avhengig av først å legge E6 i kulvert. På denne måten ville en ønsket byutvikling kunne starte uten å måtte vente på tunge og ressurskrevende infrastrukturtiltak.

Forslaget la vekt på å legge godt til rette for etablering av både små og store næringsvirksomheter, varierte botilbud og sosiale møteplasser for å skape en bydel som var levende på alle tider av døgnet. Solenergiløsninger, blant annet med kombinert støyvern, ville bli en synlig formidling av bydelen som inngangsport til en progressiv by for utvikling av miljøteknologi, mens tiltakene for å skape et inkluderende og levende miljø ville sikre rammen om et sosialt bærekraftig byliv.

Våre tjenester

  • Mulighetsstudie
  • Løsningsutvikling vei og trafikk
  • Knutepunktutvikling