Illustrasjon av regulert bebyggelse sett fra Brattørbassenget vest | Foto: Snøhetta/Multiconsult

1/2

Illustrasjon av regulert bebyggelse sett fra Brattørbassenget vest | Foto: Snøhetta/Multiconsult

Illustrasjon av regulert bebyggelse sett tverrforbindelsen | Foto: Snøhetta/Multiconsult

2/2

Illustrasjon av regulert bebyggelse sett tverrforbindelsen | Foto: Snøhetta/Multiconsult

Powerhouse Brattørkaia

Skisse- og forprosjekt. Reguleringsplan

Brattøra er et byutviklingsområde med omformingen av havneområdet i Trondheim. Multiconsult har utarbeidet en endring av gjeldende reguleringsplan for Brattørakaia 17, på vegne av Entra AS. Planen viser et nytt bygg «Powerhouse Brattørkaia». Solcellemoduler for strømproduksjon på tak og fasader gir produksjon av energi. Overskuddsenergien i byggets driftsfase vil i løpet av byggets levetid dekke inn energien som er gått med til produksjon av byggevarer, transport, oppføring, drift og avhending av bygget. En tidlig vurdering av prosjektet opp mot BREEAM-standarden tilsier at det er mulig å oppnå klassen «outstanding».

Reguleringsendringen åpner for endret form og volum, og en endring i høyde på en mindre del av eiendommen. Bygningsvolumet med et sydvest-vendt skråtak med solceller, er formet for å høste så mye lokalprodusert fornybar energi som mulig fra solen, og for å gi gode innvendige dagslysforhold. Dette er helt avgjørende for at bygget skal gå i pluss energimessig. Nytt bygg har høy arkitektonisk kvalitet og er bygget rundt et åpent atrium og tilpasset et nytt byrom, Fjordplassen, mot Brattørabassenget. Med servicefunksjoner på bakkeplan aktiviserer det kaipromenaden og Fjordplassen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått med ekspertise på solceller og solcelleteknologi der byggets arkitektur har blitt tilpasset for å kunne bruke sol som energikilde. Det gjør det til et plusshus, og et pionerprosjekt i verdensklasse. Multiconsult har laget detaljreguleringsplan for Powerhouse Brattørkaia i samarbeid med arkitektfirmaet Snøhetta. Reguleringsplanen er laget med grunnlag i forprosjekt for Powerhouse Brattørkaia, et prosjekt i regi av Powerhouse-alliansen.

Snøhetta har prosjektert bygget og laget illustrasjoner til reguleringsplanen i samarbeid med Multiconsult. Illustrasjonene belyser endringer og virkninger av planforslaget.

Det er gjennomført flere verksted og arbeidsmøter med bred tverrfaglig deltakelse. Her er bebyggelsen optimalisert. Multiconsult har bistått med prosessledelse, medvirkning og dialog med planmyndigheten og andre offentlige myndigheter. Det ble arrangert et åpent informasjonsmøte i planprosessen.

Våre tjenester

  • Solenergi, rådgivning i skisse- og forprosjekt
  • Brannsikkerhet, rådgivning i skisse- og forprosjekt
  • Reguleringsplan
  • ROS-analyse
  • Konsekvensutredning av bebyggelsens nær- og fjernvirkning på bylandskapet, sol/skygge og sammenheng mellom arkitektonisk form og energiregnskap