1/2

Fotoillustrasjon åpen bekk og tursti i østre del av området | Ill.: Multiconsult

2/2

Tverrfaglig oversiktstegning av deler av prosjektområde | Ill.: Multiconsult

Fredlybekken

Trondheim kommune skal utføre et større saneringsprosjekt på avløpssystemet fra Nardo til Nidelva, en strekning på ca. 2,5 km. Multiconsult har utarbeidet forstudie og forprosjekt for hele anlegget og reguleringsplan for deler av anlegget.

Det er planlagt et omfattende ledningsanlegg med vann-, spillvann- og overvannsledninger. Overvannet planlegges som åpen bekk på store deler av strekningen. I tilknytning til åpen bekk er det planlagt grønnstruktur med turveg. Anlegget berører bolig- og industriområder, en skoletomt, grønnstruktur langs Nidelva og en gammel søppelfylling. Det er geotekniske utfordringer med kvikkleire flere steder langs strekningen. Målet med prosjektet er å redusere utslipp fra avløpssystemet til Nidelva, og å redusere fare for flom og oversvømmelser i området. Et annet mål er å sikre et nytt hovedturdrag som binder sammen Nidelvkorridoren i vest med Strindamarka i øst.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har arbeidet med Fredlybekken gjennom forstudie/skisseprosjekt, forprosjekt og regulering. I oppdraget har det vært stor grad av tverrfaglig teamarbeid. Det har vært stort fokus på bærekraftig byutvikling og miljømessige aspekter ved etablering av åpen bekk. Ulike naturlige rensetiltak som regnbed og filter for å rense vannet langs bekken og før det renner ut i Nidelva er prosjektert. Bekk og landskapsutforming varierer fra naturlig preg til parkmessig og urbant preg.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse
 • Medvirkningsprosesser inkl. folkemøter
 • Alternativsvurderinger
 • Separering av avløpssystem
 • Ny hovedvannledning med trykkøkningsstasjon
 • Åpning av bekk, inkl. modellering (HEC-RAS)
 • Grønnstruktur med tursti og åpen bekk
 • Kostnadsberegninger
 • Geotekniske vurderinger
 • Miljøtekniske undersøkelser
 • Komplett reguleringsplan iht plan- og bygningsloven