1/3

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

2/3

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

3/3

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

Bybanen i Bergen

Trasé Nesttun - Rådal

Bybanen mellom Bergen sentrum og Flesland omfatter 20 km dobbeltsporet trasé og er delt opp i tre byggetrinn. Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere andre byggetrinn. Prosjektet er en del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø, som er en samlet ”pakke” som skal koordinere satsing på kollektivtrafikk, miljøforbedringer, gang- og sykkelveger og vegbygging i tyveårsperioden 2005-2025. Første byggetrinn mellom Bergen sentrum og Nesttun omfatter 10 km dobbeltsporet trasé åpner og for trafikk sommeren 2010. Andre byggetrinn mellom Nesttun og Rådal omfatter 3,6 km dobbelsporet trasé. Planlagt åpning 2013.

Løsning av oppgaven

Multiconsult har fått i oppdrag å prosjektere andre byggetrinn. Oppdraget består i komplett prosjektering av hele baneanlegget fra Nesttun til Rådal og omfatter alle tiltak som inngår i forprosjekt og reguleringsplan for delstrekningen. Underleverandører i oppdraget er Asplan Viak, Cubus, Atkins, Smidt og Ingebrigtsen, samt Kompas som nå er en del av Multiconsult.

Våre tjenester

 • Forberedende arbeider
 • Underbygning inkludert tunneler
 • Konstruksjoner
 • Overbygning
 • Rigg
 • Massedeponier
 • Tekniske bygg
 • Sporarbeider
 • Strømforsyning
 • Føringsveger for signal- og teleteknikk med publikumsinformasjonsanlegg
 • Føringsveger for kommunikasjonsanlegg
 • Terminaler/stoppesteder
 • Utforming og tilrettelegging i gatemiljø
 • Støydempingstiltak
 • Vegomlegginger
 • Kollektivfelt
 • Planer for trafikkavvikling
 • Innfartsparkering
 • Tekniske anlegg i grunnen.
 • Kollektivterminal med P-hus