1/3

Detalj av 3D modell fra terminalområdet | Ill.: Multiconsult

2/3

Oversikt over stasjonsområdet i 3D | Ill.: Multiconsult

3/3

Skråfoto av terminalområdet | Foto: Multiconsult

Jernbaneterminal Narvik

Narvik – LKAB

I forbindelse med kapasitetsøkning på LKAB’s terminal I Narvik prosjekterer Multiconsult Voss AS ombygging av det jernbanetekniske anlegget som bidrar til LKAB’s framtidige mål om en årlig forflytning av malm over anlegget på 37 millioner tonn. I praksis må antall tog som går over terminalen daglig økes fra nåværende 10 til ca. 20.

Arbeidet omfatter planer for spor, sporveksler, kontaktledningsanlegg, ELkraft, belysning og føringsveger for lavspent og signalkabler. Oppdraget omfatter også internveger, 3D-modell, SHA-koordinator, oppfølging i byggetiden og byggeledelse.

Løsning av oppdraget

Tett dialog med oppdragsgiver og dens samarbeidsparter. Jevnlige interne prosjekteringsmøter og møter med oppdragsgiver på video og i Narvik. Prosjekteringsgruppen for jernbanetekniske fag har vert samlet på Voss.

Byggeledelse er ukentlig på byggeplass. Deltar aktivt i møter samt svarer ut tekniske avklaringer, følger opp utførelsen med mer. SHA-koordinator følger arbeidene hver uke, følger opp vernerunder og avvik og deltar på byggherremøter.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering
  • Oppfølging i byggetiden
  • SHA-koordinator
  • Byggeledelse
  • 3D modellering