Samferdsel og infrastruktur, Follobanen, FPS AS, Multiconsult, Jernbane, Åsland

1/2

Illustrasjon: Jernbaneverket

Samferdsel og infrastruktur, Follobanen, FPS AS, Multiconsult, Jernbane, Åsland

2/2

Illustrasjon: Jernbaneverket

Follobanen

Teknisk rådgivning for realisering av Follobanen

FPS AS, et partnerskap bestående av Multiconsult, Aas-Jakobsen og Amberg Engineering er tildelt Follobanen Project Service Agreement. Avtalen omfatter all nødvendig teknisk rådgivning til Jernbaneverket for realisering av Follobanen. Oppdraget inkluderer:

 • Prosjektering og oppfølging av forberedende arbeider fra Oslo S til Ski
 • Utvikling av grunnlag for fire totalentrepriser – Ski, Tunnelboremaskin (TBM), Drill and Blast (D&B), Innføring Oslo S (IOS).
 • Nødvendig regulerings- og offentlig søknadsprosesser
 • Ivareta nødvendige roller i byggherreorganisasjonen
 • Gjennomføre nødvendig utredningsarbeid og kontrollarbeid gjennom prosjektforløpet

Multiconsult har hatt ansvaret for alle arbeider relatert til delprosjekt Ski. Multiconsult har samtidig hatt ansvar for geologi, geoteknikk og vann og avløp i TBM kontrakten og D&B kontrakten. Videre har Multiconsult prosjektert et stort rigg- og deponiområdet på Åsland som skal fungere som betongfabrikk, strømforsyning og deponi av steinmasser for TBM kontrakten.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er gjennomført i en kombinasjon av tradisjonelle prosjekteringsoppdrag, utvikling av prosjektet i workshops sammen med Jernbaneverket og innleie av personer i Jernbaneverkets byggherreorganisasjon.

Alle tradisjonelle prosjektleveranser er utarbeidet gjennom oppdraget. I tillegg er det utviklet et helt nytt konsept for totalentreprise for utbygging av jernbaneprosjekter.

Planfaser

Reguleringsarbeid inkludert:

 • Reguleringsplan
 • Detaljplan
 • Detaljprosjektering av forberedende arbeider
 • Oppfølging av byggearbeider som rådgiver/Byggherre

Våre tjenester

 • Anleggsgjennomføring
 • Plan
 • Konstruksjon
 • Bygg
 • Landskap
 • Arkitekt
 • Veg
 • VA og Fjernvarme
 • Elektro
 • Geoteknikk
 • Brann
 • Støy
 • Trafikk
 • Miljø
 • SHA
 • RAMS
 • Kostnadsestimater
 • Analyser
 • Miljøsanering
 • 3D modellering
 • Prosjekt- og byggeledelse