Ski stasjon sett fra reisetorg på østsiden av Jernbanen | Ill: Multiconsult og LINK Landskap

1/4

Ski stasjon sett fra reisetorg på østsiden av Jernbanen | Ill: Multiconsult og LINK arkitektur

2/4

Ski stasjon - Nordbyveien bro | Ill: Multiconsult og LINK arkitektur

3/4

Bussterminalen | Ill.: LINK arkitektur

4/4

Ski stasjon detalplan sør | Ill.: LINK arkitektur

Ski stasjon

Reguleringsplan, detaljplan og byggeplan

Multiconsult utarbeider, i samarbeid med Arne Henriksen Arkitekter AS og LINK arkitektur, reguleringsplan, detaljplan og byggeplan for Ski stasjon. Prosjektet omfatter plattformer med undergang, underbygning med jernbanetekniske elementer og føringsveier, tekniske bygg, servicebygg og personalbygg samt ny Nordbyveien bru, bussterminal og innfartsparkering. Det planlegges videre større rivings- og sikringsarbeider. Prosjekteringen gjennomføres med en 3D prosjekteringsmodell som danner grunnlag for samordnings- og visualiseringsmodeller. For styring av oppdraget er det lagt til grunn stegvis gjennomføringsmetodikk som sammen med øvrig styringsverktøy sikrer kontroll på kostnader, fremdrift og leveranser i oppdraget.

Prosjektet er tidligere stoppet grunnet manglende bevilgninger. Byggeplan ferdigstilles i 2013.

Løsning av oppdraget

Oppdraget gjennomføres med alle disipliner samlokalisert i nært samarbeid med Jernbaneverket. Det utarbeides i prosjekteringsfasen flere utredninger, analyser og planer som grunnlag for prosjektering av løsninger

 • Risikoanalyser
 • SHA analyser
 • RAMS analyser
 • Premissdokumenter
 • FMEA analyse for VA-anlegg
 • Fare- og RAM identifikasjon
 • Vibrasjoner fra tog

Våre tjenester

 • Reguleringsplan
 • Detaljplan
 • Byggeplan
 • Utredninger
 • Kostnadsestimater
 • Analyser
 • Miljøbudsjett
 • Miljøsanering
 • 3D modellering