Ski stasjon sett fra reisetorg på østsiden av Jernbanen | Ill: Multiconsult og LINK Landskap

1/3

Ski stasjon sett fra reisetorg på østsiden av Jernbanen | Ill.: Multiconsult og LINK arkitektur

2/3

Illustrasjon av Nordbyveien bro | Ill.: Multiconsult og LINK arkitektur

3/3

Illustrasjon av plattformer og plattformtak | Ill.: Multiconsult og LPO

Ski stasjon og dagstrekning – jernbane

Multiconsult, med underleverandører LPO Arkitekter og LINK arkitektur, har utarbeidet reguleringsplan og detaljplan for nye Ski stasjon. Multiconsult har også utviklet grunnlag for totalentreprise som er basert på NTK kontrakts standard. Totalentreprisen omfatter også ca. 4 km. dagstrekning.

Prosjektet omfatter plattformer med undergang, underbygning med jernbanetekniske elementer og føringsveier, teknisk bygg, servicebygg, personalbygg, ny Nordbyveien bro, bussterminal og innfartsparkering.

Dagstrekningen inneholder store betongkonstruksjoner, betongportaler for Follobanen, godsspor, tunell  og teknisk bygg.

Prosjektet inneholder også omfattende forberedende arbeider for klargjøring av prosjektområdet for en totalentreprenør.

Løsning av oppdraget

Oppdraget gjennomføres med alle disipliner samlokalisert i nært samarbeid med Jernbaneverket.

For styring av oppdraget er det lagt til grunn stegvis gjennomføringsmetodikk som sammen med øvrig styringsverktøy sikrer kontroll på kostnader, fremdrift og leveranser i oppdraget.

Det utarbeides i prosjekteringsfasen flere utredninger, analyser og planer som grunnlag for prosjektering av løsninger:

 • SHA analyser
 • RAMS analyser
 • Premissdokumenter
 • FMEA analyse for VA-anlegg
 • Fare- og RAM identifikasjon
 • Vibrasjoner fra tog

Utviklingen av grunnlag for totalentreprise for Ski stasjon og dagsonen ble gjennomført gjennom Jernbaneverkets rådgiverkontrakt – Follobanen Project Service Agreement.

Våre tjenester

 • Anleggsgjennomføring
 • Plan
 • Konstruksjon
 • Bygg
 • Landskap
 • Arkitekt
 • Veg
 • VA og Fjernvarme
 • Elektro
 • Geoteknikk
 • Brann
 • Støy
 • Trafikk
 • Miljø
 • SHA
 • RAMS
 • Kostnadsestimater
 • Analyser
 • Miljøbudsjett
 • Miljøsanering
 • 3D modellering