Samferdsel og infrastruktur, Ski stasjon, lysdesign, Multiconsult

1/3

Belysningssituasjon for stasjonsområdet | Illustrasjon: Multiconsult

2/3

Belysningssituasjon for reisetorg vest | Illustrasjon: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Ski stasjon, lysdesign, Multiconsult

3/3

Belysningssituasjon for reisetorg øst | Illustrasjon: Multiconsult

Ski stasjon og dagstrekning – lysdesign

Lysdesign

Multiconsult har sammen med WSP utarbeidet konsekvensutredning og kommunedelplan for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss til Såstad i Rygge, en strekning på ca. 6 km. I oppdraget inngår også utredning av to alternative områder for driftsbanegård i Rygge, med planlagt hensetting av 24 togsett.

Oppdraget omfatter i tillegg oppgradering av Ski stasjon. Plattformene skal heves og forlenges, og det skal bygges nye plattformtak. Det planlegges to nye reisetorg, ett på hver side av stasjonen, samt en 80 m lang undergang under spor og plattformer som knytter torgene sammen. Det skal i tillegg bygges ny bussterminal og ny Nordbyveien Bru, og både Nordbyveien og Jernbaneveien opprustes med sykkelfelt og fortau.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har prosjektert stasjonsområdet i samarbeid med LINK Landskap og LPO arkitekter.

Utviklingen av grunnlag for totalentreprise for Ski stasjon og dagsonen ble gjennomført gjennom Jernbaneverkets rådgiverkontrakt – Follobanen Project Service Agreement.

Lysdesign i Multiconsult har hatt ansvaret for å utarbeide et belysningskonsept for stasjonsområdet på Ski stasjon. Det er utarbeidet forslag til belysningsløsninger for de nye reisetorgene, inkl. oppholdsarealer, bussterminal, sykkelparkering, parkeringsplasser og tilstøtende veier. I tillegg er det utarbeidet løsningsforslag for belysning av plattformer, plattformtak og underganger.

Våre tjenester

  • Belysningskonsept