Bussterminalen | Ill.: Link Landskap

Ski stasjon – miljøledelse & miljøgeologi

Miljøledelse og oppfølging av myndighetskrav

Multiconsult utarbeider i samarbeid med Arne Henriksen Arkitekter AS og LINK Arkitektur Landskap reguleringsplan og detaljplan for Ski stasjon. Prosjektet omfatter plattformer med undergang og reisetorg, underbygning med jernbanetekniske elementer og føringsveier, tekniske bygg, servicebygg og personalbygg samt ny Nordbyveien bru, bussterminal og innfartsparkering.

Det planlegges videre omfattende rivnings- og sikringsarbeider. Prosjekteringen gjennomføres med en 3D prosjekteringsmodell som danner grunnlag for samordning og visualisering. Prosjektet ble pga manglende bevilgninger på statsbudsjettet stoppet i november 2007. Først i juni 2009 ble det igangsatt igjen og Multiconsult har siden det tidspunktet jobbet kontinuerlig med dette prosjektet og vil gjøre det i flere år fremover.

Gjennom hele prosjektet er det fokus på miljøledelse og god håndtering av forurensning i grunn og vann.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bidratt med miljøgeologisk kompetanse innen prosjektering av løsninger for håndtering av forurenset vann og grunn, prøvetaking av forurenset grunn, oppfølging av miljøtilstand for Finstadbekken, miljørisikovurderinger samt tilrettelegging for entreprenør.

Miljøledelse sikrer oppfølging av myndighetskrav, etablering av miljømål og krav, samt innføring av disse i prosjektet.Miljøoppfølgingsplanen brukes aktivt i prosjektet for å følge opp miljøtiltak i anleggsperioden. Tiltak og krav implementeres i kontraktsunderlag til entreprenør.

Miljøbudsjett (LCA-analyse) er utarbeidet for å identifisere de materialer og anleggsarbeider som gir høyest miljøbelastning.

Våre tjenester

 • Miljøledelse
 • Miljøtekniske grunnundersøkelser
 • Tiltaksplan
 • Utslippstillatelse for lensevann, anlegg og drift
 • Oppfølging med vannprøvetaking av Finstadbekken
 • Konsekvensutredning anleggsvann Finstadbekken
 • Miljørisikovurderinger
 • Utarbeidelse og oppfølging av Miljøoppfølgingsplan
 • Oppfølging/støtte byggefase
 • Prosjektering av miljøstasjon
 • Utarbeidelse av miljøbudsjett (LCAanalyse)
 • Utarbeidelse av anbudsunderlag med krav til entreprenør