1/2

Planovergang som stenges | Foto: Knut Johansen

2/2

Innsetting av kulvert under spor, Holme | Foto: Kristian Brødreskift

Planovergangs- og stasjonstiltak

Planoverganger representerer om lag tredjedelen av dødsrisikoen knyttet til jernbanetrafikk i Norge i dag. Sikring av planoverganger er derfor et av Jernbaneverkets viktigste satsningsområder for å øke sikkerheten knyttet til jernbanetrafikken.

I dag er det i underkant av 3500 planoverganger på landsbasis. Planovergangene er prioritert ut fra strekningsvise risikoanalyser som baserer seg på frekvens av togtrafikk, trafikkmengde kjøretøy over planovergang, skiltet hastighet for tog, stigning, sikt osv.

Aktuelle tiltak for å fjerne planoverganger er:

 • Stenging/omlegging av veg
 • Undergang eller bru
 • Installasjon av sikringsanlegg eller varslingsanlegg

Løsning av oppdraget

Avhengig av type planovergang er det tre forskjellige måter å løse oppdraget på:

 • Stenging/omlegging av veg
 • Undergang eller bru
 • Installasjon av sikringsanlegg eller varslingsanlegg

I de fleste av våre oppdrag stenges den aktuelle planovergangen og det lages ny atkomstveg til planskilt kryssing/ sikret planovergang.

Våre tjenester

 • Forprosjekt
 • Reguleringsplan
 • Detaljplan
 • Byggeplan
 • Oppfølging i byggefasen
 • FDV, sluttdokumenter