1/3

Heving eksisterende plattform, Sparbu stasjon | Foto: Multiconsult

2/3

Lilleby holdeplass | Foto: Multiconsult

3/3

Sparbu stasjon | Foto: Multiconsult

Stasjonstiltak – jernbane

Flere stasjoner og holdeplasser tilfredsstiller ikke dagens krav til universell utforming eller har for kort eller lav plattform i henhold til dagens togmateriell. Vi har derfor gjennom rammeavtale med Jernbaneverket sett på muligheter for tilpasninger av eksisterende stasjoner og holdeplasser.

Multiconsult har bistått i alle faser fra hovedplan til byggeplan og oppfølging i byggefasen.

Tiltak som er utført:

 • Lilleby holdeplass
 • Sparbu stasjon Bergsgrav holdeplass
 • Singsås stasjon
 • Glåmos stasjon
 • Alvdal stasjon
 • Hjerkinn stasjon

Løsning av oppdraget

Oppdraget har hatt stort fokus på å tilfredsstille krav til universell utforming og JBVs krav til lengde/høyde på plattform. RAMS og SHA har stått sentralt i vår prosjektgjennomføring.

Våre tjenester

 • Oppdragsledelse
 • Detaljplan
 • Byggeplan
 • Faseplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • RAMS-analyse
 • SHA-analyse
 • Miljørapport
 • Miljøsaneringsrapport
 • Miljøoppfølgingsplan
 • ROS-analyser
 • Støy-rapport
 • Grunnundersøkelser
 • Byggeoppfølging