Multiconsult Samferdsel Bane Jernbane Dovrebanen og Rørosbanen

1/2

Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Bane Jernbane Dovrebanen og Rørosbanen

2/2

Foto: Multiconsult

Gods- og tømmerterminaler – jernbane

Jernbaneverket har en overordnet målsetting om å skape konkurransekraft slik at mer gods og tømmer kan overføres fra veg til bane.

Utbedring av Trondheim godsterminal Heggstadmoen gir økt kapasitet for håndtering av gods på bane i Trondheimsregionen, og inngår i denne strategien. Planene på Heggstadmoen omfatter både utbedring av eksisterende bilterminal, etablering av terminal for håndtering av containere som supplement til Trondheim godsterminal Brattøra, samt tilrettelegging for håndtering av stykkgods/ vognlast.

Overordnede mål for tiltakene på Koppang tømmerterminal er å bidra til en oppfyllelse av Jernbaneverkets målsetting om tilrettelegging for økt kapasitet på tømmerterminalene, og å øke kapasiteten for gods på bane til det dobbelte innen 2020. Mål for planleggingen av Koppang tømmerterminal er å øke sikkerheten på terminalen, sikre tilstrekkelig kapasitet for lagring/omlasting av tømmer for en periode på 20-30 år og effektivisere driftsforhold på terminalen gjennom nye lengre terminalspor, redusere behov for omlasting av tømmer internt på terminalen og oppgradering av kjøre-/laste-/lagerareal på terminalen.

Løsning av oppdraget

Oppdraget har hatt stort fokus på kapasitet, effektivitet og sikkerhet for terminalen. RAMS og SHA har stått sentralt i vår prosjektgjennomføring.

Våre tjenester

 • Oppdragsledelse
 • Detaljplan
 • Byggeplan
 • Faseplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • RAMS-analyse
 • SHA-analyse
 • Miljørapport
 • Miljøsaneringsrapport
 • Miljøoppfølgingsplan
 • ROS-analyser
 • Støy-rapport
 • Grunnundersøkelser
 • Byggeoppfølging