Multiconsult Samferdsel Bane Dobbeltspor Bane Kleberg Såstad

1/2

Festestranda | Foto: Vegard Meland, Multiconsult

2/2

Tunnelportal ved Carlberg | Ill.: Multiconsult

Nytt dobbeltspor Kleberget – Såstad

Multiconsult har sammen med WSP utarbeidet konsekvensutredning og kommunedelplan for nytt dobbeltspor fra Kleberget i Moss til Såstad i Rygge, en strekning på ca. 6 km.

Multiconsult har hatt ansvar for planbeskrivelse med konsekvensutredning og de tekniske fagene geologi, tunnel, geoteknikk, konstruksjoner, akustikk, vegplanlegging, landskapsarkitektur, arkitektur, arealplanlegging, RAMS, anleggsteknikk, kostnadsestimat og ROS-analyse. WSP har hatt ansvar for jernbaneteknikk, spor, kontaktledning, signal, tele og elektro. I oppdraget inngår også utredning av to alternative områder for driftsbanegård i Rygge, med planlagt hensetting av 24 togsett.

Løsning av oppdraget

Prosjektet består av mange fagdisipliner, og det har vært et tett samarbeid med WSP i Sverige som har hatt de jernbanetekniske fagene. Det er utarbeidet to alternativer for nytt dobbeltspor. Det er mye kvikkleire i planområdet, og for daglinjealternativet medførte dette problemer i forbindelse med å finne tiltak som kunne stablilisere området ved Festestranda.

For Carlbergalternativet har det vært utfordringer knyttet til liten overdekning for Carlbergtunnelen. Begge alternativer krysser et foreslått landskapsvernområde, og landskapshensyn har stått svært sentralt i oppdraget. For daglinjealternativet var det utfordrende å få til planskilte løsninger for lokalvegsystemet.

Våre tjenester

  • Planprogram
  • Silingsrapport
  • Hovedplan
  • Konsekvensutredning
  • Kommunedelplan
  • Temarapporter
  • Støyberegninger
  • Kostnadsberegninger
  • RAMS-implementering
  • ROS-analyse