Sørumsand stasjon, dagens situasjon | Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Sørumsand Stasjon

Detaljplan og byggeplan

Eksisterende plattform ved spor 1 på Sørumsand stasjon skal heves, forlenges og oppgraderes. Ny plattform bygges ved spor 3 og mellomplattform ved spor 2 og planovergang over spor 1 rives. Det skal etableres en gangkulvert med trapp og heis fra plattform 1 til plattfom 3. Stasjonen oppgraderes med nytt KL- og Signalanlegg.

Tiltaket medfører nytt VA-system, nytt tele og lavspentanlegg, støttemur og innsynsskjerm mot nabo langs stasjonsområdet og tilpassing til eksisterende terreng som ivaretar universell utforming.

Løsning av oppdraget

Multiconsult bygde en omfattende 3D-modell over stasjonen. Denne ble brukt til å avdekke kollisjoner mellom samtlige fag i prosjekteringen. Den ble også brukt til visualisering av den ferdige stasjonen.

Multiconsult har prosjektert 1,5 km kontaktledningsanlegg, et stort fordrøyningsanlegg for overvann for hele stasjonen og prosjektert omlegging av alt av eksisterende tele-, signal og lavspentkabler i tillegg til spor, konstruksjon og landskap.

Våre tjenester

  • 3D-modellering
  • Byggeplan
  • Detaljplan
  • Prosjektering
  • Rådgiving
  • Byggesøknad