Visualisering av planovergang i Rødgata | Ill.: Degree of Freedom

Steinberg stasjon

Detaljplan og konkurransegrunnlag for totalentreprise

I forbindelse med gjenåpning av Steinberg stasjon skal det gjennomføres tiltak på tre lokaliteter.

  • Ved Steinberg stasjon skal det bygges overgangsbro og treplattformer på begge sider av sporet.
  • På Hokksund stasjon skal en svingskive flyttes for å gi plass til et dekningsspor.
  • I Rødgata (ved Gulskogen stasjon) skal eksisterende planovergang fjernes og erstattes med en planfri kryssing for gående og syklende under eksisterende og framtidig jernbanespor.

Multiconsults oppdrag har bestått i å utarbeide detaljplan og konkurransegrunnlag for totalentreprise.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har utarbeidet detaljplan og konkurransegrunnlag til totalentreprise med leveranser for ytre Miljø og SHA. Multiconsult har bl.a. utarbeidet en miljøoppfølgingsplan (MOP) og en miljøkravspesifikasjon som omhandler alle krav til ytre miljø for totalentreprenør.

Multiconsult har også utført miljøtekniske grunnundersøkelser (kartlegging av forurenset grunn) med tilhørende tiltaksplaner og graveinstrukser, samt kartlegging av fremmede plantearter. SHA-leveranser har bestått av risikovurderinger av SHA for byggefase som input til Byggherrens SHA-plan, og krav til SHA i konkurransegrunnlag til totalentreprenør.

Våre tjenester

  • Tilbudsdokumenter for totalentreprise