Tverrforbindelsen vest for kulvert under jernbanen | 3D-illustrasjon: Multiconsult

1/3

Tverrforbindelsen vest for kulvert under jernbanen | 3D-illustrasjon: Multiconsult

Tverrforbindelsen øst for kulvert under jernbanen | 3D/illustrasjon: Multiconsult

2/3

Tverrforbindelsen øst for kulvert under jernbanen | 3D/illustrasjon: Multiconsult

Tverrforbindelsen med kulvert under fem jernbanespor, inkl. Dovrebanen | 3D-illustrasjon: Multiconsult

3/3

Tverrforbindelsen med kulvert under fem jernbanespor, inkl. Dovrebanen | 3D-illustrasjon: Multiconsult

Ny tverrforbindelse på Heimdal

Regulering og forprosjekt av ny veg under jernbanen

Miljøpakken for transport i Trondheim er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Statens vegvesen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Miljøpakken skal gi bedre hovedvegnett, kollektivtilbud og bedre forholdene for de som går og sykler. Miljøpakken har i sine prosjekter stort fokus på kvalitet, kreativitet og samarbeid, og er ledende i landet på miljøaktive byutviklingsprosjekt.

Det skal bygges ny E6 sør for Trondheim, mellom Tonstad og Jaktøyen. Ny tverrforbindelse på Heimdal er et ledd i dette prosjektet med forlengelse av Johan Tillers veg. Forlengelsen skal gi bedre tilgjengelighet til hovedvegnettet og mindre trafikk gjennom Heimdal sentrum.

Den nye tverrforbindelsen forventes å få en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 5000, og er 400 meter lang med fortau og en kulvert på 29 meter under Dovrebanen. Vegen ligger inntil 9 meter under terreng på hver side av kulverten.

Multiconsult har laget reguleringsplan for tverrforbindelsen og har utarbeidet forprosjekt med 3D-visualiseringer.

Løsning av oppdraget

Multiconsult startet med å lage en alternativsvurdering av ulike trasévalg for ny tverrforbindelse, og et premissnotat. I samarbeid med oppdragsgiver og Jernbaneverket ble trasé og veggeometri valgt.

Løsninger for veg, fortau, kulvert og sidearealer ble prosjektert som grunnlag for reguleringsplan og illustrasjonsplan. Det ble holdt to åpne informasjonsmøter i løpet av planprosessen for berørte beboere og bedrifter.

Multiconsult har også laget forprosjekt for byggeplan og kostnadsanslag for bygging av tverrforbindelsen. Hovedtema har vært estetisk utforming, konstruksjons- og byggeløsninger for kulverten, og konsekvenser for Dovrebanen. For vurdering av gjennomføring har det vært nært samarbeid med oppdragsgiver og Jernbaneverket.

Våre tjenester

 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Reguleringsarkitekt
 • Vegprosjektering
 • Baneprosjektering
 • Prosjektering av landskap og sideterreng
 • Løsning for kulvert
 • Støykartlegging
 • 3D-visualisering med film og illustrasjoner
 • ROS-analyse
 • Konsekvensbeskrivelse for flytting av eksisterende bygningsmasse
 • Geotekniske vurderinger for gjennomføring
 • Miljøgeologiske undersøkelser og vurderinger
 • Kostnadsberegning i Anslag