Samferdsel og infrastruktur, Håkonsgaten, Bergen, Vestre Torggate, Samferdselsplanlegging, gateopprustning, Multiconsult

Håkonsgaten | Foto: Multiconsult

Håkonsgaten og Vestre Torggate

Gateopprustning

Opprustning av gater og byrom i området fra Håkonsgaten til Vestre Torggate i Bergen sentrum. Prosjektet er en del av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø som er vedtatt av Stortinget.

Bergensprogrammet omfatter kollektivtiltak, gang- og sykkelveger, miljøprosjekter, tiltak på gatenettet i sentrum, trafikksikkerhetstiltak og en rekke nye vegprosjekter i Bergen.

Løsning av oppdraget

Forprosjektet legger grunnlaget for trafikkmessige løsninger og prinsipper for kjøre- mønster og konsekvenser for typiske utforminger av gateløp og byrom med anbefalte bredder på fortau, kjørebaner og kantsteinhøyder.

Gatene er opparbeidet i full bredde med tilhørende kryss og plasser. Fortausbredden for begge gater er prioritert ved at de er gitt ekstra bredde. I tillegg er det etablert vareleveringslommer.

På strekningen Teatergaten-Magnus Barfotsgate er det etablert en plass med tydelig markering av kjørefeltet. På fortau og plasser er det lagt belegg av skifer og granitt, mens kjørebanen er brolagt.

Byggeplan og konkurransegrunnlag er utarbeidet i samarbeid med Landskap DESIGN AS v/Arne Sælen.

Våre tjenester

  • Forprosjekt
  • Byggeplan
  • Konkurransegrunnlag
  • Skiltplaner
  • Trafikkavviklingsplaner
  • Faseplaner