1/4

Spennende ny belysning som forsterker trygghetsfølelsen | Ill.: Heidi Horne

2/4

Sittebenker med integrerte sjakkbrett | Ill.: Marit Mong Søreng

3/4

Lekende vannelement og sitteplass under trærne | Ill.: Heidi Horne

4/4

Illustrasjonsplan av Årringene | Ill.: Marit Mong Søreng

Arneageren

Plan- og designkonkurranse

Multiconsult fikk i februar 2017 forespørsel av Stavanger kommune om å delta i en plan- og designkonkurranse om Arneageren ved Sølvberget i Stavanger. Torget er et viktig knutepunkt og en naturlig møteplass i byen. Lokaliseringen er gunstig med tanke på at det alltid er mennesker på stedet, uavhengig av årstid eller tid på døgnet. Funksjonene som ligger, spesielt i Sølvberget, med bibliotek og kino gjør stedet til et allment og multikulturelt sted.

Arneageren har en viktig posisjon for befolkningen, men bærer samtidig preg av tidens tann og er ikke optimalt tilrettelagt i forhold til opphold, lek og universell utforming. Multiconsult sin oppgave var derfor å utvikle plan og design som ivaretar de iboende kvalitetene i stedet samtidig som det tilrettelegges for nye behov og funksjoner.

Løsning av oppdraget

Et sentralt spørsmål for konseptutviklingen har vært å definere hva som bør bevares og hva som skal endres og optimaliseres. For å definere dette ble det sett på stedets posisjon i byen, dets historikk, funksjoner, åpningstider, bevegelsesmønstre, oppholdssteder, aktiviteter og solforhold. Analysen formet konseptet Årringer som baserer seg på det eksisterende sirkelmønsteret i brosteinsdekket og består av konsentriske sirkler som sprer seg ut i gatenettet som grenser til plassen. Årringene speiler plassens historie, dens ulike tidsepoker og funksjoner, og favner samtidig plassens irregulære form da de ikke favoriserer enkelte fasader over andre, men møter byggene på en likeverdig måte. Arneagerens tyngdepunkt er forskjøvet for en bedre utnyttelse av plassens potensiale og det er lagt til rette for flere oppholdssteder. Konseptet beriker stedet videre med lek, årtidsvariasjon, universell utforming, belysning, vannelement og en hverdagsscene.

Konseptet er utformet i samarbeid med LINK arkitektur, ÅF Lighting og Multiconsult, i et tverrfaglig team bestående av landskapsarkitekter, arealplanleggere, urbandesignere, arkitekter og belysningsdesignere. Multiconsult, med designforslaget «Årringene», ble utpekt som vinner av konkurransen i juni 2017.

Våre tjenester

  • Konseptutvikling
  • Workshop
  • Stedsanalyser
  • Illustrasjoner
  • Illustrasjonsplan
  • Prinsippsnitt
  • Belysningsutforming
  • Detaljutsnitt
  • Utstillingsplansjer
  • Konseptbeskrivelse