1/3

Slik kan Egersund sentrum se ut | Illustrasjon: LINK arkitektur

2/3

Plan over valgte alternativ | Illustrasjon: LINK arkitetktur

3/3

Slik kan gaten og et nytt rådhus se ut i Egersund sentrum | Illustasjon: K2 Visuals og LINK Arkitektur

Mulighetsstudie Egersund sentrum

Mulighetsstudie med stedsanalyse

Stedsanalysen og mulighetsstudien for Egersund sentrum skal utgjøre et viktig grunnlag for videre arbeid med revidert kommuneplan for Eigersund. Målet med mulighetsstudien er å gjøre Egersund til en attraktiv by å bo, arbeide, gå på skole og drive næringsvirksomhet i.

Arbeidsprosessen legger opp til en bred medvirkningsprosess som inkluderer innbyggere i hele prosjektets forløp. Mulighetsstudien har resultert i konkrete forslag for den videre utviklingen av Egersund sentrum, basert på blant annet stedlige kvaliteter, sosial infrastruktur, veiinfrastruktur, blågrønne kvaliteter og opplevelser.

Løsning av oppdrag

Multiconsult og Link arkitektur utarbeidet tre ulike alternativer til løsning for planområdet, hvorpå ett av disse utgjorde grunnlaget for videre detaljering.

God medvirkning ble sikret gjennom workshops, spørreundersøkelser, kafédialog med eldre og befaring med ungdom. Det valgte alternativet la vekt på løsninger der kontakten mellom sjøen og byen ble forsterket, og innebar helhetlige løsninger i infrastruktur, møteplasser og bebyggelse.

En videreføring og gjenoppretting av eksisterende verdier ble kombinert med nye elementer, og forslaget inneholdt blant annet en ny havnefront med strandpromenade og en blå lagune på bytelt-tomta.

Det ble laget en implementeringsmodell for å realisere utbyggingen, samt illustrasjoner av mulighetene for Egersund sentrum.

Våre tjenester

  • Stedsanalyse
  • Mulighetsstudie
  • Medvirkning
  • llustrasjoner