1/3

Illustrasjon av hvordan Helleland kan se ut | Illustrasjon: K2 Visuals

2/3

Perspektivbilde av hvordan Helleland kan se ut | Illustrasjon: LINK arkitektur

3/3

Snittbilde av hvordan Helleland kan se ut | illustrasjon: LINK arkitektur

Mulighetsstudie Helleland

Forenklet stedsanalyse og mulighetsstudie

Stedsanalysen og mulighetsstudien for Helleland skal utgjøre et viktig grunnlag for videre arbeid med revidert kommuneplan for Eigersund. Målet med mulighetsstu­dien er å bygge videre på stedlige kvaliteter og gjøre Helleland til et attraktiv sted å bo, arbeide, gå på skole og drive næringsvirksomhet i.

Arbeidsprosessen legger opp til en bred medvirkningsprosess som inkluderer innbyggere i hele prosjektets forløp. Mulighetsstudien skal ende opp med konkrete forslag for den videre utviklingen av Helleland, basert på blant annet stedlige kvaliteter, sosial infrastruktur, veiinfrastruktur, blågrønne kvaliteter og opplevelser.

Hvilke behov, ønsker og drømmer har innbyggerne for Helleland? Det er sentrale spørsmål som vi har forsøkt å besvare i mulighetsstudien.

Løsning av oppdrag

Multiconsult og Link Arkitektur utarbeidet tre ulike alternativer til løsning for planområdet, hvorpå ett av disse utgjorde grunnlaget for videre detaljering. God medvirkning ble sikret gjennom workshops, spørreundersøkelser og befaring med lokalkjente.

Utviklingsforslaget fokuserte på en løsning der eksisterende møteplasser i Helleland forsterkes, og foreslo tiltak for å bedre trafikksituasjonen i området.

Forslaget la vekt på å videreføre eksisterende bygninger som er av betydning for stedets identitet, samtidig som nye stedsmarkerende bygninger ble foreslått for å tilby et variert boligtilbud.

Det ble laget en implementeringsmodell for å realisere utbyggingen, samt illustrasjoner av mulighetene for Helleland.