Mulighetsstudie og tidligfase

Et mulighetsstudie er en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensiale for eiendom (område/areal eller eksisterende bygg).

Mulighetsstudiet omtales i mange sammenhenger gjerne også som konseptvalgutredning, utviklingsvurdering og alternativvurdering. Hensikten med et mulighetsstudie er å utarbeide et tilstrekkelig underlag for videre beslutning hos oppdragsgiver. Resultatet vil synliggjøre rammebetingelser og alternativer med tilhørende kostnadsestimat.

Felles for mulighetsstudiene er at fagområdene som regel, avhengig av oppdragsgivers ønske, utarbeider kostnadsestimater med tilhørende usikkerhetsnivå for de enkelte alternativer i mulighetsstudiet. Presisjonsnivået styres etter ambisjonsnivået hos oppdragsgiver.

Tjenester

  • Arealplanlegging og regulering
  • Lokasjonsanalyser
  • Konseptvalgutredninger
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Miljøkartlegging og miljøkonsekvensutredninger
  • Grunnundersøkelser inkl. kartlegging av forurenset grunn
  • Analyse av tekniske muligheter, begrensninger og utviklingsmuligheter
  • Tilstandsanalyser og vurdering av eksisterende konstruksjoner og infrastruktur, inkl. antikvarisk verdi.
  • Samfunnsøkonomisk analyse
  • Alternativanalyser, konsekvensanalyser, kostnadsoverslag