1/4

Barnas naturrom | Foto: Inger Hageberg, Multiconsult

2/4

Barnas naturrom | Foto: Inger Hageberg, Multiconsult

Samferdsel vei mulighetsstudie 1390x576

4/4

Tretoppen danner et spennende rom under de store trekronene | Ill.: Multiconsult

Barnas Naturrom

Stoppesteder på Løvstien turvei

Løvstien er den nye turveien i Bergen som går i skogsgrensen mellom Løvstakken og bebyggelsen. Den konseptuelle tanken er å legge inn flere Barnas Naturrom langs Løvstien, slik at Løvstien fra barns ståsted vil oppleves som en spennende turvei med gjentatte steder for stopp og hendelser. Barnas Naturrom vil spille på ulike måter å danne rom og sted på, der målet er å gi opplevelse av stedlige kvaliteter som fremmer spontan,
fantasifull og sosialt utviklende lek.

Hvert rom har unik identitet. Installasjoner og objekter kan brukes både i harmoni med og for å kontrastere naturen på stedet. Stedene er plukket ut fra kriteriene tilgjengelighet fra bebyggelse og naturgitte kvaliteter som vann, sti, utsikt og opphold. Multiconsult har utført en mulighetsstudie med mange små og store ideer. Videre i forprosjekt og ved arbeidstegninger er det tatt ut 5 prosjekter som utføres i denne omgang. Det er Balløkka, Utkikken, Klatresvingen, Tretoppen og Amfiet.

Løsning av oppdraget

Mulighetsstudien ble startet på bakgrunn av Barnas byrom midler tildelt Bergen kommune i 2012. Turveien Løvstien var under prosjektering og det var naturlig å kunne bygge videre på turveien med oppholds- og lekeplasser. Det har under hele prosessen vert en god dialog med oppdragsgiver og den tverrfaglige prosjekteringsgruppen.

Tretoppen er den største attraksjonen, der en bruker terrengforskjellen og lager en konstruksjon som gir mulighet for å komme opp under de store trekronene. Rommet vil sveve og smyge seg mellom trærne. En blanding av tette betonggulv og mer åpent med rister gir ulike opplevelser av hvor trygt og nifst det er å være her. En hengebro i midten av konstruksjonen er med å gi lek til oppholdsstedet.

Tretoppen er spesialdesignet ned til alle detaljer som rekkverk, søylepunkter pelet i terreng for å bevare røttene på træne mest mulig.

Våre tjenester

  • Mulighetsstudie / skisseprosjektsrapport
  • Forprosjektstegninger
  • Arbeidstegninger
  • Anbudsbeskrivelse NS 3420
  • Prosjektstyring