1/6

Løvstien turveg | Foto: Inger Hageberg, Multiconsult

2/6

Løvstien turveg | Foto: Inger Hageberg, Multiconsult

3/6

Løvstien turveg | Foto: Inger Hageberg, Multiconsult

4/6

Løvstien turveg | Foto: Inger Hageberg, Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Løvstien turveg, Løvstien, Løvstakken, Damsgårsd, Bergen, Multiconsult

5/6

Den nye turveien vil ligge tett på bebyggelsen og friluftsområder | Ill.: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Løvstien turveg, Løvstien, Løvstakken, Damsgårsd, Bergen, Multiconsult

6/6

3D modell av Løvsett fra Damsgårdside | Ill.: Multiconsult

Løvstien turveg

Ny turveg langs Løvstakken

Prosjektet består av tverrfaglig rådgivning og prosjektering for bygging av Løvstien turvei etappe 2 og 3 av ny turvei Løvstien. Traseen ligg i grensa mellom skogsgrensa til Løvstakken og bebyggelsen på Damsgårsdsiden og tilrettelegger for en flott turopplevelse med utsikt over store deler av Bergensdalen. Prosjektet er et etterlengtet prosjekt for en bydel under sterk utbygging og som har mangel på turveier og møteplasser.

Løvstien er prosjektert som en helhetlig teknisk og estetisk løsning med god terrengtilpassing. Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt med utfordringer knyttet til overvann- og ras hensyn, ett bratt og kupert terreng og tilpasning mot eksisterende bebyggelse og etablerte gangveger. På utvalgte punkt langs Løvstien tilrettelegges det for utsiktsplasser, aktiviteter og rasteplass gjennom prosjektet Barnas Naturrom.

Det er i prosjekteringen fokusert på å bruke materialer som skiller seg ut med hensyn på identitet og funksjon, men skal likevel forholde seg til planområdets omgivelser.

Belysning er også en viktig del av prosjektet.

Løsning av oppdraget

Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av de aktuelle disiplinene.

Alle har deltatt på befaringer og kjenner området.

Koordinering av de ulike fagene.

Konkurransegrunnlaget ble utarbeidet parallelt med byggeplanen.

Prosjekteringsgruppen hadde regelmessige møter.

Våre tjenester

 • Premissnotat
 • Prosjektering av, grøntanlegg, beplantning, leike- og aktivitetsplasser, og belysning.
 • Design og formgivning
 • Prosjektering veg
 • Håndtering av overvann fra veg og sideterreng
 • Geoteknisk rådgiving og prosjektering
 • Rosanalyse og vurdering
 • Lysberegninger og valg av armaturer.
 • Anbudstegninger alle fag og anbudsbeskrivelse NS 3420
 • 3D visualisering
 • Prosjekteringsledelse
 • ROS-analyse
 • Utstikking
 • Tilstandsregistrering av nærmeste bebyggelse