Damsgårdssundet til Løvstien

Tverrforbindelse

Området langs Puddefjorden transformeres i dag fra industri til boliger og kontor. Befolkningstettheten vil øke betydelig og ny bro vil knytte sentrum tettere på området. Multiconsult prosjekterer Løvstien for Bergen kommune. Løvstien blir en turvei og vil gjøre Løvstakksiden og fjellet mer tilgjengelig for allmennheten.

Mulighetsstudien omhandler mulighetene for å etablere velfungerende tverrforbindelser fra Damsgårdsundet (Puddefjorden) og opp til Løvstien (Løvstakkfjellet) med god fremkommelighet, romlig tydelighet og tilgjengelighet. Området preges av langsgående veier og mange og vanskelige barrierer for fotgjengere. Utfordringen er å finne og tydeliggjøre snarveier og traseer på tvers, samt å avklare mulighet for universell utforming.

Løsning av oppdraget

Oppdraget starter med kartlegging og analyser av blant annet identitet, målpunkt, offentlige og uformelle kommunikasjonslinjer, snarveier og rullevennlige forbindelser, gatestruktur, stigningsforhold, offentlige eiendommer, rammer for universell tilrettelegging mm.

Konseptutviklingen fokuserer på krysningspunkt mellom ulike traseer som møtepunkt for snarveier og universelle traseer.

Området deles i 3 delområder med ulik karakter og med ulik utforming av tverrforbindelsene, – TransSPORT med tilrettelegging av aktivisering av kryssingene, Byporten med funksjonelle korridorer og akser og Skolens nærområde i sør med synlighet og trygghet som hovedfokus. Det skisseres tverrforbindelser i hele området, men detaljeres videre i det prioriterte sentrale området.

Tverrforbindelsen utredes i tre alternativer: på offentlig grunn, også på privatgrunn og større inngrep som riving av hus. Forslagene drøftes og evalueres. Anbefalt trase beskrives og det gjøres et grovt kostnadsoverslag.

Våre tjenester

  • Analyser
  • Kart
  • Konsept
  • Mulighetstudie
  • Visualisering
  • Kostnadsoverslag