Industri Bergverk Verdalskalk AS

1/3

Verdalskalk AS | Foto: Verdalskalk AS

Industri Bergverk Verdalskalk AS 1390x576

2/3

Flyfoto over Tromsdalen | Foto: Verdalskalk AS

3/3

Kalksteinsbruddet i Tromsdalen | Foto: Multiconsult

Verdalskalk AS

Mulighetsstudie transportbånd for kalkstein

Verdalskalk AS ønsker å øke produksjonen og dermed uttaket fra bruddet i Tromsdalen. Transport av kalkstein fra bruddet gjøres med lastebil, og Verdalskalk ønsker å se på
alternativ løsning for transport.

Multiconsult har utredet muligheter og konsekvenser ved flere forskjellige transportbåndløsning for frakt av kalk fra bruddet og ned til havna som et alternativ til dagens løsning. Mulighetsstudien viser hvilke økonomiske, tekniske og miljømessige konsekvenser en slik løsning vil medfølge. Forhold til natur, miljø/støy, landskapsinngrep og grunnforhold for mulige traséer til transportbånd er belyst og vurdert.

Løsning av oppdraget

To ulike framføringstraseer for transportbånd er utredet, hver på hhv 12,8 og 14 km.

I alternativ 1 legges transportbåndet delvis i tunnel, og i alternativ 2 legges transportbåndet på bakken.

Våre tjenester

  • Rådgiving
  • Prosjektering
  • Tidligfaseprosjektanalyse