1/2

Istandsetting og tilbakeføring: Eidsvollsbygningen | Foto: Daniela H.

2/2

Urbant fokus: Arneageren torv | Ill.: Multiconsult

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner er alle spor etter menneskers liv og virke i landskapet. Kulturminnene kan være flere tusen år gamle eller fra dagen i går. Et kulturmiljø er et område der kulturminner inngår i en større sammenheng – som i en by, et industriområde med fabrikkanlegg og boliger, et jordbrukslandskap eller et fiskevær.

Kulturminnevern handler om å sikre viktige kulturhistoriske verdier og sørge for at historiske spor blir ivaretatt, gjennom tradisjonell eller ny bruk. Multiconsult analyserer og vurderer kulturminner og -miljøer i ulike sammenhenger, og utarbeider verneplaner, konsekvensutredninger og kulturminneplaner. I byer og tettsteder arbeider vi med utgangspunkt i DIVE-metodikken, som er utviklet av Riksantikvaren.

Multiconsult har lang tradisjon og svært høy kompetanse innenfor arbeid med kulturhistoriske, vernede og fredede bygninger, og vi har bistått ved renovering av noen av Norges mest kjente kulturhistoriske bygninger – som Det Kongelige Slott, Eidsvollsbygningen, Kongsgården og mange av landets kirker.

Multiconsult har et bredt sammensatt fagmiljø som dekker de fleste aspekter innenfor kulturminnevern og kulturmiljø. Vi kan også trekke veksler på kompetansen i vårt datterselskap, LINK arkitektur. Vårt overordnede mål er å skape verdier for våre oppdragsgivere og for samfunnet, og bidra til miljømessig gode og gjennomførbare løsninger.

Kompetanse

Multiconsult har lang og bred erfaring innenfor fagområdet, og blant våre eksperter finnes blant annet arkeologer, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Vi skreddersyr team av medarbeidere for hvert oppdrag, slik at vi alltid stiller med fagkompetanse som matcher den spesifikke oppgaven.

Tjenester

Multiconsult arbeider med kulturminner og kulturmiljøer på alle nivåer, det være seg i byer, tettsteder eller spredtbygde områder. Vi tilbyr rådgivning i de fleste situasjoner der kulturminner og kulturmiljø er tema. Vi leverer en rekke ulike tjenester:

 • Kulturminneplaner
 • Konsekvensutredninger knyttet til temaet kulturminner og kulturmiljø
 • Ivaretakelse av kulturminner/-miljøer gjennom plan- og bygningsloven (hensynssoner med tilhørende retningslinjer)
 • Kulturhistoriske stedsanalyser/DIVE-analyser
 • Vurderinger og analyser av verneverdier (enkeltbygninger og kulturmiljøer)
 • Bygningsrestaurering
 • Tekniske tilstandsvurderinger
 • Landskapsanalyser – landskapskarakter, funksjonalitet, tilstand, estetikk
 • Skjøtselsplaner
 • Formidlingsplaner
 • Byggeskikk-/formingsveiledere

Referanser

 • Arneageren, opprustning. Stavanger kommune
 • Kulturminneplan for Kvam, prosjektledelse. Kvam herad
 • Feda, bevaringsregulering og byggeskikkveileder. Kvinesdal kommune
 • Campus Ås, reguleringsplan. Statsbygg, Ås kommune
 • Raet nasjonalpark, konsekvensutredning. Fylkesmannen i Aust-Agder, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner
 • Eidsvollsbygningen, restaurering og tilbakeføring. Statsbygg, Eidsvoll kommune
 • Fredrikstad domkirke, rehabilitering. Fredrikstad kirkelige fellesråd, Fredrikstad kommune