1/2

En plass som varierer i utforming, aktivitet og sanselighet | Ill.: Multiconsult

2/2

Forslag til nye aktivitetssoner | Ill.: Multiconsult

Mulighetsstudien uteareal rundt Gjøvik rådhus

Forprosjekt

Mulighetsstudien analyserer planområdet ved å kartlegge historiske markører, sol/ skygge-forhold, aktivitet/opphold, brukergrupper og bevegelsesakser i området. Det er blitt gjennomført en SWOT-analyse for å kartlegge områdets kvaliteter, svakheter, utfordringer og muligheter.

Deretter er det blitt utarbeidet en mulighetsstudie i samarbeid med Gjøvik kommune. Mulighetsstudien kommer med forslag til hvordan Gjøvik rådhus’ omgivelser kan tilrettelegges slik at rådhuset og området rundt får en mer sentral rolle i bybildet.

Løsning av oppdraget

Mulighetsstudien kartlegger aktiviteter som vil heve kvaliteten på området og inneholder et skisseforslag til utforming av området.

Skisseforslaget spiller på naturlige gangakser i belegget, samt bruk av overvann, vegetasjon, årstidselementer (snø/overvann) og belysningselementer.

Våre tjenester

  • Skisseprosjekt