Korsen, Mulighetsstudie, Multiconsult

Muligheter for ny bruk av Korsen med ny bebyggelse | Illustrasjon: Multiconsult

Mulighetsstudie Korsen

Midtre Gauldal Kommune

Midtre Gauldal kommune har satt i gang en prosess for å utarbeide en Strategisk næringsplan og en Sentrumsplan for Støren. I arbeidet med sentrumsutviklingen er det laget en mulighetsstudie for prosessen, og det er laget en stedsanalyse. Den første milepælen for sentrumsprosjektet er utvikling av området Korsen, som er en sentralt beliggende tomt i Støren sentrum.

Tomta er ca 11 dekar og fram til 2011 lå deler av Midtre Gauldal videregående skole her. I dag er tomta og bebyggelsen eid av kommunen og mye av bebyggelsen står tom. Kommunen ønsket, med bakgrunn i vedtak i kommunestyret, å utarbeide en mulighetsstudie for Korsen. Studien ser på muligheter for framtidig utbyggingspotensiale, eierskap og drift av Korsen.

Løsning av oppdraget

Mulighetsstudien tar for seg Korsen i sine omgivelser og ser på kvaliteter og utfordringer her. Videre presenteres og vurderes ulike innspill til bruk, med en oppsummering av noen egnede funksjoner. Det er sett på ulike prinsipper for arealbruk, bebyggelsesstruktur og grad av utnytting. Det er vist hovedalternativer for framtidig bruk av Korsen, hvor man beholder hele, delvis eller fjerner eksisterende bygningsmasse på Korsen. Til slutt er det sett på hvilke alternativer kommunen har for videre eierskap og drift av Korsen.

Våre tjenester

  • Vurderinger av arealbruk
  • Tomteanalyse
  • Volum- og høydestudier
  • Volumberegninger
  • Funksjonsanalyse
  • Illustrasjonsplaner
  • 3D-illustrasjoner