1/3

Illustrasjon fra den nye stasjonsalmenningen. Levende bygulv og aktive førsteetasjer. | Illustrasjon: Places Studio og Team Urban LINK

2/3

Oversiktsbilde viser nytt stasjonsområde og koblinger til eksisterende omgivelser | Illustrasjon: Team Urban LINK

3/3

Illustrasjon fra stasjonen med sømløse overganger og trygge forbindelser | Illustrasjon: Team Urban LINK

Mulighetsstudie Porsgrunn

Multiconsult og LINK arkitektur utarbeidet våren 2018 en mulighetsstudie for bærekraftig byutvikling ved stasjonsområdet i Porsgrunn.

Team Urban LINK var prosjekleder for det tverrfaglige teamet, bestående av spesialister fra Urban LINK, LINK Landskap, Analyse & Strategi, samferdsel, trafikk og bane.

Mulighetsstudien skal gi avklaringer for å komme i gang med planleggingen og utviklingen av området rundt dagens jernbanestasjon. Utbygging av InterCity Vestfold og Grenlandsbanen utløser nye utviklingsmuligheter sentralt i Porsgrunn.

Endret linjeføring på jernbanespor, ny plassering av stasjonen og mulighet for urbane koblinger på tvers av jernbanen åpner opp for helt nye sammenhenger i fremtidens Porsgrunn. Dette var sentrale temaer i besvarelsen.

Løsning av oppdrag

Prosjektet baseres på en bærekraftsstrategi knyttet til grønn mobilitet, attraktive holdeplasser, levende bygulv, sosiale møtesteder, overvannsproblematikk og sammenkobling av blå-grønne strukturer.

Stasjonen utvikles til et grønt mobilitetsknutepunkt med god tilgjengelighet og nye urbane koblinger. Brukerreisen gjennom byen danner grunnlaget for utformingen av det nye stasjonsområdet. Det skapes ett finmasket nett av urbane forbindelser som er effektive, attraktive, trygge og opplevelsesrike. Gode mobilitetsløsninger og tilgjengelighet gjør stasjonsområdet til ett attraktivt sted for mange ulike typer byfunksjoner.

For å styrke profilen til Porsgrunn som studentby foreslår vi at Høyskolen flyttes fra dagens plassering på Kjølnes og til ett nytt Campusområde ved stasjonen. Kjølnes kan dermed transformeres til ett stasjonsnært boligområde i nær tilknytning til eksisterende skoler, idrettsanlegg og grøntområder.

Forslaget la vekt på å legge til rette for etablering av handel og næringsvirksomhet i deler av prosjektområdet, varierte bomiljø og attraktive sosiale møteplasser.

Våre tjenester

  • Knutepunktsutvikling
  • Konseptutvikling
  • Mulighetsstudie
  • Urbanisme
  • Grønn mobilitet
  • Baneprosjektering
  • Terminal/Stoppested
  • Planer for trafikkavvikling
  • 3D-modellering
  • Filmproduksjon