Oversiktstegning nytt logistikknutepunkt på Torgård, Trondheim | Illustrasjon: Multiconsult

1/3

Oversiktstegning nytt logistikknutepunkt på Torgård, Trondheim | Illustrasjon: Multiconsult

Torgård sett fra sør med terminalområdet vist med gul stiplet linje | Foto: Multiconsult

2/3

Torgård sett fra sør med terminalområdet vist med gul stiplet linje | Foto: Multiconsult

Illustrasjon viser arealbehov for nytt logistikknutepunkt | Ill.: Multiconsult

3/3

Illustrasjon viser arealbehov for nytt logistikknutepunkt | Ill.: Multiconsult

Logistikknutepunkt Trondheim

Tiltaksplan og konsekvensutredning

Et logistikknutepunkt (LKP) er betegnelsen på en terminal for bytte av transportmidler for frakt av gods, mellom veg, bane og sjø. Jernbaneverkets mål for prosjektet var å gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. Ny terminal skal på sikt ha conteinerkapasitet på 400 000 TEU, være gjennomgående og dimensjonert for minst 600 meter lange tog.

Jernbaneverket hadde tidligere gjennomført en konseptvalgsutredning som var underlaget for dette oppdraget. Her ble alternativene Torgård i Trondheim kommune og Søberg i Melhus kommune er valgt som alternativer som skulle utredes videre.

Tiltaksplan og konsekvensutredning for de to alternativene gir grunnlag for å vurdere kostnader og egnethet for lokalisering, og for å fatte beslutning om valg av ett alternativ. Etter endt planog utredningsarbeid har Jernbaneverket tilrådd for Samferdselsdepartementet som bestiller, at det planlegges videre for en lokalisering på Torgård. Her er nærhet til et etablert og framtidig næringsliv knyttet til transport og distribusjon. Dette antas å gi betydelige synergieffekter og vil øke sannsynligheten for mer gods på bane.

Løsning av oppdraget

Det faglige arbeidet har foregått i samarbeid med Jernbaneverket.

Interne koordineringsmøter med alle fagdisipliner er avholdt jevnlig, i forkant av møter med Jernbaneverket. Medvirkning er organisert gjennom åpne møter, workshops med inviterte organisasjoner og berørte parter, og møter med regionale myndigheter. Det ble utarbeider analyser for valg av terminalkonsept, markedsvurdering og kapasitetsvurderinger. Det er prosjektert sporplaner og tegninger som viser terminallogistikk og vegkoblinger til hovedvegnettet. Dette ble brukt som grunnlag for et kostnadsestimat iht. Jernbaneverkets metodikk. Det er gjort en samfunnsøkonomisk analyse iht. Statens vegvesens veileder V-712 og Jernbaneverkets Metodehåndbok for tilsvarende analyser.

Våre tjenester

 • Prosjektledelse
 • Baneprosjektering
 • Vegprosjektering
 • Kapasitetsanalyser
 • Markedsanalyser
 • Grunnundersøkelser
 • 3D-illustrasjoner
 • Støyberegninger
 • RAMS- og ROS-analyser, inkl.seminar
 • Konsekvensutredning, ikke prissatte tema, arealbeslag, lokale og regionale virkninger, sammenstilling og anbefaling
 • Tiltaksplan, inkl. kostnadsestimat