Samferdsel og infrastruktur. Sandnes, Nærnø, Bryne, Rogaland, Tog, Dobbeltspor, Jærbanen, Multiconsult

1/3

Bryne | Foto: Annbjørg Backer Lied, Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur. Sandnes, Nærnø, Bryne, Rogaland, Tog, Dobbeltspor, Jærbanen, Multiconsult

2/3

Tog Nærbø | Foto: Annbjørg Backer Lied, Multiconsult

3/3

Åkerlandskap og fossekall | Foto: Annbjørg Backer Lied, Multiconsult

Sandnes – Nærbø

Planlegging av dobbeltspor

Regjeringen har bedt Jernbaneverket om å utarbeide planer for dobbeltspor på delstrekningen Sandnes-Nærbø på Jærbanen. Strekningen på ca. 22 km går gjennom kommunene Sandnes, Klepp, Time og Hå i Rogaland fylke. Dagens trase knytter stasjonsbyene på Jæren sammen. For øvrig er området preget av produktive landbruksarealer, mange kulturminner og naturområder som også er viktige i en friluftslivssammenheng.

Oppdraget starter med utarbeiding av ulike forslag til korridorer og påfølgende siling av disse.

Når trase er valgt utarbeides hovedplan for tiltaket og på bakgrunn av denne utarbeides reguleringsplan med konsekvensutredning.

Planarbeidet startet i 2014. Planleggingen startet med en prosess for å velge korridor og trasé for dobbeltsporet. Valg av trasé gjøres på bagrunn av kriterier ift tekniske vurderinger, regional- og lokal utvikling og ikke-prissatte konsekvenser.

Løsning av oppdraget

Oppdraget starter med utredninger for matesystem, utført av Analyse & Strategi og vurderinger for muligheten for dobbeltdekker på Jærbanen, utført av ORS.

Deretter utarbeides forslag til korridorer for nytt dobbeltspor. Verdivurderingene av disse dokumenteres med silingsrapporter.

Når korridor og alternativ innen denne er valgt detaljeres materialet og hovedplan utarbeides for alle relevante fag.

Reguleringsplan utarbeides deretter med hovedplanen som det tekniske grunnlaget

Analyse & Strategi, ORS, Juul Frost og WSP er underleverandører i oppdraget.

Våre tjenester

  • Utredninger
  • Tidligfase vurderinger av korridorer og rådgivning i prosessen
  • Hovedplan for alle relevante fag
  • Reguleringsplan
  • Konsekvensutredning