1/2

Prinsippsnitt av Skien stasjon | Illustrasjon: Alt.arkitektur AS

2/2

Tre korridorer ble utredet med flere traseer i hver korridor | Illustrasjon: Multiconsult

KVU Grenlandsbanen

Rådgiving for ny jernbane Porsgrunn - Tangen

Multiconsult har sammen med datterselskapet Analyse&Strategi vært rådgivere for Jernbaneverket og har hatt en sentral rolle i arbeidet med konseptvalgutredning for Grenlandsbanen.

Grenlandsbanen er en sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Denne relativt korte jernbanestrekningen på i overkant av 6 mil vil kunne redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Kristiansand opp mot en time.

Løsning av oppdraget

På bakgrunn av situasjon- og behovsanalyse og et ideseminar ble det i startfasen av oppdraget utviklet ulike konsepter og gjennomført en siling av disse. Konsepter som ble med videre etter silingsprosessen ble videreutviklet med hensyn til linjeføring, rutetilbud, stoppmønster, RAMS-vurderinger og kostnader.

Dette arbeidet har skjedd i et tverrfaglig team, slik at konseptene har blitt optimalisert med bakgrunn i innspill fra de ulike fagene underveis. Etter sluttføring av konseptutvikling ble analyser ferdigstilt, før de til slutt ble sammenstilt i konseptanalysen.

Våre tjenester

Utredninger vi har hatt ansvaret for i oppdraget:

  • Situasjonsanalyse
  • Konseptutvikling og tilhørende siling
  • Kostnadsestimater
  • Analyser av byutvikling
  • RAMS-analyse
  • Markedsanalyse
  • Konseptanalyse