1/3

Oversiktskart over det kartlagte området på Askøy. Kart utarbeidet av Multiconsult

2/3

Manglende tilbud for myke trafikanter langs hovedveg på en av de befarte lenkene. | Foto: Multiconsult

3/3

Et typiske eksempel på tilbud for syklende i analyseområdet, smalt fortau. | Foto: Multiconsult

Sykkel på Askøy

Kartlegging med forslag til tiltak. Multiconsult har på oppdrag fra Askøy kommune kartlagt til sammen 40 km sykkelinfrastruktur i fem av de kommunale senterområdene på Askøy (Strusshamn, Erdal, Ask, Ravnanger og Fromreide).

Et utvalg av alle offentlige veier er gjennomgått med videokartlegging og det er utarbeidet et detaljert datasett med veilenker og attributter. Resultatet fra kartleggingen vises over. Datasettet inneholder blant annet:

 • Forslag til prioritering
 • Planstatus
 • Eksisterende infrastruktur
 • Forslag til kortsiktige tiltak
 • Forslag til langsiktige tiltak (SVV-standard)
 • Forslag til prioritering
 • Kostnadsoverslag

Det er levert en utfyllende rapport med vurdering av eksisterende standard for syklende og forslag til tiltak som kan bidra til å bedre standard. Det er også gjort en kostnadsvurdering og en overordnet kost/nytte-vurdering. Rapporten brukes videre i arbeidet med å utbedre standard for syklende og som grunnlag i kommunal sykkelstrategi.

Løsning av oppdrag

Oppdraget ble avklart i tett dialog med oppdrags-giver. Det er gjennomført en silingsprosess der blindgater, veger med fartsgrense 30 km/t og lenker med lavt sykkelpotensiale tas ut. Analyseområdet blir med dette avgrenset for en rasjonell gjennomgang.

En god måte å få oversikt over eksisterende situasjon er å befare aktuelle lenker med sykkel sammen med en representant fra oppdragsgiver som kjenner området. Lenkene filmes for senere gjennomgang og vurdering.

De befarte lenkene vurderes ut fra gitte kriterier for sykkelstandard og det gis forslag til tiltak på lenker som har for dårlig standard. Tiltak gjennomgås av våre eksperter med erfaring fra entreprenørbransjen inkludert kostnadsberegning. Det gjøres så en forenklet nytte- kostnadsvurdering.

Lenkene kodes i GIS-verktøy. Kodingen brukes til å visualisere lenkene ut fra blant annet standard, forslag til tiltak og forslag til prioritering. Sluttproduktet er et datasett som enkelt kan gjøres tilgjengelig for nettbaserte innsynsløsninger. Datamaterialet bearbeides og gjøres også tilgjengelig i rapportform.

Multiconsult har laget en kartfortelling for prosjektet. Klikk her for å se løsningen.

Våre tjenester

 • Videokartlegging
 • Vurdering av fysisk infrastruktur
 • Forslag tiltiltak
 • Kostnadsberegning
 • Forslag til prioritering
 • Gjennomgang av planstatus