1/4

3D modell for Paradis gang- og sykkelveg | Illustrasjon: Multiconsult.

2/4

Utklipp fra 3D-modell for Paradis | Illustrasjon: Multiconsult.

3/4

Byggetrinnsløsning for kryssområdet | Illustrasjon: Multiconsult

4/4

Plankart utarbeidet | Illustrasjon: Multiconsult

Paradis gang- og sykkelveg – detaljregulering

Utvikling av Paradis sentrum medfører omlegging og utbedring av infrastruktur. Områdeplan for Paradis sentrum har de overordnede rammene for knutepunktutvikling av området. Det er imidlertid ikke sikret areal til gjennomføring av ny infrastruktur. Av planvedtaket av Paradis sentrum fremgår det at områdeplanen ikke gir grunnlag for ekspropriasjon.

Utvikling av Paradis sentrum medfører omlegging og utbedring av infrastruktur. Områdeplan for Paradis sentrum har de overordnede rammene for knutepunktutvikling av området. Det er imidlertid ikke sikret areal til gjennomføring av ny infrastruktur. Av planvedtaket av Paradis sentrum fremgår det at områdeplanen ikke gir grunnlag for ekspropriasjon.

Detaljplanen For Tunvegen – Jacob Kjødes veg skal sikre areal til gjennomføring av første byggetrinn for ny infrastruktur. Byggetrinnet vil sikre gang- og sykkelveg utenom kryssområdene. Detaljplanen omfatter omlegging av infrastruktur, nye gater, fortau, gang- og sykkelveg, arealer hvor nye ledninger til vann- og avløp samt overvann skal legges, og arealer til anleggsfasen for ny infrastruktur.

Detaljplanen vil sikre sammenhengende gange og sykkelvegløsning fra Birkelundsbakken via Tunvegen med ny bru over Nesttunvegen videre til Jacob Kjødes veg og langs Statsminister Michelsens veg til Paradis skole. Byggetrinnet vil legge til rette for hjertesone ved Paradis skole.

Løsning av oppdrag

Planforslaget er utarbeidet med underlag fra detaljprosjektert løsning for ny infrastruktur. Vegløsninger i områdeplanen er optimalisert i detaljprosjekteringen. Detaljprosjekterte løsninger for sykkel og gange er optimalisert i planprosessen for å sikre sammenhengende løsninger og overganger til Storetveitvegen, Sandbrekkevegen og Jacob Kjødes veg. I planprosessen har det vært arbeidet med tilpassinger til tilgrensende reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter grensende til veganlegget.

Midlertidig bygge- og anleggsområder for ny infrastruktur er sikret i reguleringsplanen med underliggende arealformål fra områdeplanen for Paradis.
Detaljplanen tilpasser ny infrastruktur til eksisterende områder som ikke er under transformasjon, samtidig som den sikrer areal til å gjennomføre de første byggetrinnene ved omlegging av infrastruktur.

Samferdselsinfrastrukturen bidrar til realisering av bydelssykkelrute, skoleveg og hjertesone ved Paradis skole.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Planbeskrivelse
  • Planbestemmelser
  • Plankart
  • Illustrasjoner og tekniske tegninger
  • Formingsveileder