Ill: norgeskart.no

Sunnfast – mulighetsstudie

Vegforbindelse med lang flytebru - Hardangerfjorden

Multiconsult har på oppdrag fra Kvinnherad kommune utført en mulighetsstudie av ferjefri forbindelse mellom Kvinnherad og Tysnes. Sunnfast-forbindelsen kan binde kommunene i Sunnhordland tettere sammen og gi befolkning og næringsliv i Kvinnherad redusert reisetid til Bergen og Haugesund.

Hovedfokus i mulighetsstudien har vært vurdering av teknisk gjennomførbarhet og kostnadsnivå for flytebrua. Prosjektet analyserer dessuten trafikantnytte, samfunnsøkonomisk mernytte og mulighet for finansiering.

Løsning av oppdrag

En flytebru mellom Tysnes og Kvinnherad kan bli 3,5 – 4 km lang. Multiconsult har vurdert byggbarhet av flytebrua, blant annet basert på tidligere arbeid i forbindelse med ferjefri E39. Alternative traséer er analysert ut fra hensyn til byggbarhet, kostnader og ikke-prissatte virkninger.

Det er gjennomført transportanalyse i regional transportmodell med og uten bompenger som grunnlag for å vurdere trafikantnytte og muligheter for finansiering. Videre er det beregnet samfunnsøkonomisk mernytte ved hjelp av agglomerasjonsmodell.

Våre tjenester

  • Brukonstruksjoner
  • Vurdering av vegtraséer
  • Kostnadsestimering
  • Transportanalyse
  • Beregnet trafikantnytte
  • Mernytte