1/3

Fjordbyen Lierstranda | Illustrasjon: Link arkitekter

2/3

Fjordbyen Lierstranda | Illustrasjon: Link arkitekter

3/3

Fjordbyen Lierstranda | Illustrasjon: Link arkitekter

Områderegulering Fjordbyen

Multiconsult gjennomfører i samarbeide med LINK Arkitektur og WSP oppdrag med områderegulering for Fjordbyen på Lierstranda, og detaljregulering for Gilhusbukta øst i Fjordbyen.

Et område på 1,3 kvadratkilometer langs Lierstranda skal utvikles til et nytt byområde med 10 000 nye boliger og 20 000 arbeidsplasser.

Fjordbyen vil fungere som en utvidelse av Drammen og bli et nytt, viktig knutepunkt i Lier. Det er vektlagt en byutvikling som bygger opp under miljøvennlige transportløsninger, med nullvisjon for klimagassutslipp, der gange, sykkel og kollektivløsninger er foretrukne alternativer.

Løsning av oppdrag
Utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda er et av de største byutviklingsprosjektene i Norge i nyere tid, og kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig byutvikling på internasjonalt nivå.

Urbane utfordringer har endret seg i rekordfart bare de siste 5 årene; klimaendringer, den stadig raskere teknologiske utviklingen, tap av naturmangfold og behov for å bygge lokalsamfunn på nye måter stiller nye krav til planprosessen med større krav til kompetanse og tverrfaglige perspektiv på byutvikling. Lierstranda skal bli attraktivt, urbant og bærekraftig – en ny fjordby der folk, fjord og fremtid møtes.

Visjonen skal forankres i en fremtidsrettet, robust og gjennomførbar områdereguleringsplan. Planarbeidets viktigste suksessfaktor vil være å trygge teknisk og økonomisk gjennomførbarhet, ved å bygge på en solid gjennomføringsstrategi som ivaretar både offentlige og private interesser.

Link, WSP og Multiconsult fikk oppdraget om områderegulering for Fjordbyen Lierstranda for EIDOS i januar 2019. EIDOS eies av Lier kommune, Drammen Havn og Bane Nor Eiendom.

Våre tjenester

  • Senario
  • Plan
  • Utredninger
  • Visualisering
  • Forretningsutvikling
  • Markedsanalyse
  • Energikonsept
  • Kostnader