1/4

Illustrasjonen viser visualisering av veganlegget på Haukeli på vei mot Dyrskartunnelen | Ill_ Multiconsult

2/4

Eksisterende veganlegg ved utløpet av Haukelitunnelen | Foto: Statens vegvesen

3/4

Landskapstegning av utforming av deponi på Liamyrane | Ill: Multiconsult.

4/4

Planlagt vegtrase illustrert med rød linje og eksisterende veg vist med brun linje. Eksisterende terreng er vist konseptuelt.

E134 Haukeli – Detaljreguleringsplan

Statens vegvesen startet høsten 2011 opp reguleringsplanarbeid for ny stamveg over Haukeli, strekningen Vågsli – Seljestad. På grunn av prosjektets størrelse ble reguleringsplanarbeidet delt mellom plankonsulentene Multiconsult Norge AS og Asplan Viak AS. Multiconsult hadde ansvaret for strekningen mellom Valldalen og Vågsli, noe som innebar utarbeiding av tre separate reguleringsplaner.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny stamveg E134 Vågsli – Seljestad med bedre vegstandard og vinterregularitet. Reguleringsplanen skal sikre nødvendig areal til gjennomføring av vegutbyggingen. Det innebærer at reguleringsplanen viser areal til håndtering av overskuddsmasser fra tunneler og areal til anleggsdrift ved bygging av ny vegtrasé. Reguleringsplanforslaget skal også sikre areal for trinnvis utbygging av nytt veganlegg.

Løsning av oppdraget

Oppdraget er løst i tett samarbeid med oppdragsgiver og samarbeidende konsulent.

Multiconsult sitt tverrfaglige miljø har løst denne kompliserte oppgaven for relevante fagtema. Vegplanleggere og landskapsarkitekter har jobbet tett sammen for prosjektering av veg og landskapstilpasning.

Anleggsgjennomføring med de lange tunnelene medførte behov for massedeponi. Av sikkerhetsårsaker ble det planlagt for å unngå massetransport ned Håradalen og ned Austmannalia. Det ble derfor behov for deponi på fjellet i tillegg til deponi på Liamyrane. Til reguleringsplanen er det utarbeidet konsekvensutredning for vurderte massedeponi.

Reguleringsplanprosessen er utarbeidet etter plan og bygningsloven. Faglige utredninger er innarbeidet i plandokumentene etter tverrfaglig gjennomgang.

Våre tjenester

  • Plankart, bestemmelser og planomtale
  • Vegprosjektering
  • Landskapstilpasning deponi
  • KU
  • Tekniske tegninger
  • 3D- visualisering
  • Miljøkartlegging
  • Kulturminnekartlegging
  • Støyvurdering

Se film om strekningen

Les mer om prosjektet hos Statens vegvesen.