1/3

Ny hengebru over Indre Nordfjord | Fotomontasje: Multiconsult

2/3

Utsikt mot Olden fra hengebru mellom Frøholm og Faleide | Fotomontasje: Multiconsult

3/3

Toplanskryss i småkupert terreng ved Markane | Fotomontasje: Multiconsult

E39 Byrkjelo – Grodås

Kommunedelplan

Det nasjonale målet om fergefri E39 innen 2050 danner bakteppet for planarbeidet. Planområdet ligger i Sogn og Fjordane fylke, og strekker seg gjennom kommunene Gloppen, Stryn og Hornindal. Den omtrent 40 km lange strekningen mellom Byrkjelo i sør og Grodås i nord skal planlegges under ett og oppfylle samfunnsmål, effektmål og ønskede sideeffekter.

Multiconsult ble engasjert av Statens vegvesen Region vest for å gjennomføre konsekvensutredning av ikke-prissatte konsekvenser for deltema landskapsbilde,
nærmiljø- og friluftsliv, naturressurser og naturmangfold, samt vurdere risiko- og sårbarhet av tiltaket. Multiconsult skulle også koordinere delrapportene og utarbeide et enkelt regnskap over tapt karbonbinding ved inngrep i myr og skog.

Løsning av oppdraget

Planområdet har fire strekninger med dagsoner. Strekningene i Vikane og Indre Nordfjord-Markane er sammensatt av to dagsoner. Flere av strekningene har også opp til tre alternative traseer.

Multiconsult leverte fyldige delrapporter for fire ikke-prissatte tema, egen ROS-rapport samt regnskap over tapt karbonbinding. Det ble videre levert visualiseringsmodell for alle alternative traseer med tilhørende fotomontasjer. Fotomontasjene tar utgangspunkt i dronefoto og visualiseringsmodell og viser hvordan de alternative traseene vil ligge i terrenget. Visualiseringsmodellen ble levert som video med tekst og forklaringer av prosjektet. Dette forenklet arbeidet med å vurdere tiltaket for de ulike fagene. Ny hengebru i det unike fjordlandskapet i Indre Nordfjord har vært et spesielt viktig tema i konsekvensutredningene og i visualiseringene. Forholdet til naturmangfold, jordbruksareal, friluftslivsinteresser og lokalmiljø er andre sentrale tema.

Multiconsult bidro med tydelige faglige anbefalinger tidlig i KU-prosessen. Tidlig avklaring av konfliktpotensiale ga mulighet og argumenter for endring av deler av traseene.

Våre tjenester

 • Konsekvensutredning av ikke-prissatte tema:
  • Landskapsbilde
  • Nærmiljø- og friluftsliv
  • Naturressurser
  • NaturmangfoldRisiko- og sårbarhetsanalyse
 • Koordinering av delrapporter
 • Enkelt regnskap over tapt karbonbinding ved inngrep i myr og skog
 • Visualiseringsmodell
 • Illustrasjoner