Multiconsult best på bane

1/5

Norske rådgivere skal bli best på bane. Multiconsult skal være i front.

2/5

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

3/5

Bybanen i Bergen | Foto: Jan Magne Sviland

Ski stasjon sett fra reisetorg på østsiden av Jernbanen | Ill: Multiconsult og LINK Landskap

4/5

Ski stasjon sett fra reisetorg på østsiden av Jernbanen | Ill: Multiconsult og LINK arkitektur

Samferdsel Bane Ski Stasjon 1390 x 576

5/5

Ski stasjon | Foto: Bo Mathisen

Bane

Multiconsult har mer en 20 års erfaring med utvikling av helhetlige planer og løsninger for jernbane og bybane i Norge.

Multiconsult har et stort fagmiljø på bane med og spisskompetanse innenfor alle sentrale fagområder. Selskapet har fageksperter innen overbygning/spor, signal-/sikringsanlegg, inkludert ERTMS, banestrømforsyning og kontaktledningsanlegg, høy- og lavspenninghjelpekraftanlegg, herunder sporvekselvarme og togvarmeanlegg, jordingsanlegg, tele- og informasjonsanlegg og føringsveier.

Baneoppdrag er ofte multidisiplinære. Slike oppdrag krever teamarbeid og tett samarbeid med andre fagområder, for å komme fram til gode helhetsløsninger. Solid jernbaneteknisk kompetanse, og forståelse for hvordan et baneanlegg fungerer, er helt sentralt for å kunne planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive og driftsoptimale helhetsløsninger. Multiconsult har vært engasjert i en rekke sentrale byggeplaner og strategiske jernbaneoppdrag de siste årene.

De siste årene har Multiconsult blant annet jobbet med Follobanen-prosjektet, Høyhastighetsutredningen, Bybanen i Bergen, Kommunedelplan og prosjektering for flere parseller vedrørende InterCity, samt utredning av ulike finansieringsmodeller for infrastruktur. Solid jernbaneteknisk kompetanse er helt sentralt for å kunne planlegge og prosjektere gode anleggstekniske, kostnadseffektive og driftsoptimale helhetsløsninger.

Gjennom engasjement, lagspill og ansvar muliggjør Multiconsult kundens ideer. Kundebegeistring skapes gjennom fokus på nytenkning, kvalitet, estetikk, miljø og gode løsninger.

Multiconsult tilbyr bred tverrfaglig jernbanekompetanse og spisskompetanse innenfor blant annet:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Utredninger og systemdesign
 • Stasjoner og holdeplasser
 • Trasé, konseptvalg, reguleringsplaner og konsekvensutredninger
 • Prosjektering av spor, underbygning, strømforsyning, signal- og teleanlegg
 • Jernbanetrafikk/drift: kapasitets- og punktlighetsanalyser, ruteplanlegging, simulering, driftskonsept og logistikk
 • Risikostyring og sikkerhetsledere med solid spisskompetanse på RAMS som jobber integrert i våre team i alle oppdragsfaser
 • Transportanalyser: anvendelse av transportmodeller til prognoser, virkningsberegninger, samfunnsøkonomiske analyser og markedsanalyser
 • Kostnadsberegninger
 • Anleggsteknikk og faseplanlegging
 • Komplett byggeplanprosjektering både innenfor grunnarbeider og jernbaneteknikk, med utarbeidelse av konkurransegrunnlag og oppfølging i byggefasen

Multiconsult bidrar til en bærekraftig utvikling gjennom fokus på kompetanseutvikling og innovasjon i våre oppdrag med mål om mer miljøvennlige transport.