Varsel om utviding av reguleringsplan, detaljplan – Knapskog

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla at Multiconsult på oppdrag frå Knapskog panorama utvidar pågåande…

19-09-2014

Reguleringsplan varsel om igangsetting av reguleringsplanarbeid – Område ved Elvevegen og Valøyslyngen

Det varsles herved om at overnevnte område planlegges regulert med sikte på å sikre nødvendig areal til overløpsbygg, pumpestasjon og tilhørende ledningsnett, og i…

25-08-2014

Varsel om oppstart av detaljregulering – Småland næringsområde

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-1 og 12-8 varslar Multiconsult AS med dette, at vi på vegne av Arnbjørn Vevle startar med…

22-08-2014