Varsel om oppstart av reguleringsplan, gang- og sykkelveg langs Fv.7 over Kvamskogen

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det med dette varsla om oppstart av to reguleringsplanar langs fv.7 over…

19-11-2015

Varsel om oppstart av reguleringsplan, Bjørke

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 (og § 12-9) blir det med dette varsla om at reguleringsplanarbeid er sett i gang for…

30-10-2015

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, Vegsletta

Iht. plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan Øymoen‐Veisletta, eiendommen gnr/bnr. 107/418 m.fl. i Stjørdal…

07-09-2015

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbei – Detaljreguleringsplan for Keilevegen næringsområde, Mongstad

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 blir det med dette varsla om at reguleringsplanarbeid er sett i gang for Keilevegen…

01-09-2015

Varsen om oppstart av reguleringsplan for adkomstveg

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-8 og 12-9 blir det med dette varslet om oppstart av regleringsplanarbeide for ny veg mellom regulert boligområde…

24-08-2015

Varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Olaplassen masseuttak

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for eiendom gnr. 45 og…

25-06-2015

Varsel om Plan 8062 – Detaljregulering for Beltlia. Område Beltlia, Ytteren, gnr/bnr. 131/1, 4, 6, 27, 185 med flere, Rana kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for eiendommene gnr/bnr. 131/1, 4, 6, 27,…

27-01-2015

Varsel om oppstart av reguleringsendring – Plan 148 – Fv. 212 Gang-/sykkelveg/fortau Lindhaugen–Slettebrekklia – Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet at Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen starter arbeid…

16-01-2015

Varsel om oppstart av reguleringsendring – Plan 276 – Fv. 212 Slettebrekka-Hetlevik og Plan 250 Nipa, Follese – Askøy kommune

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 blir det med dette varslet at Multiconsult på oppdrag fra Statens vegvesen starter arbeid…

Varsel om utviding av reguleringsplan, detaljplan – Knapskog

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det med dette varsla at Multiconsult på oppdrag frå Knapskog panorama utvidar pågåande…

19-09-2014