Varsel om oppstart av reguleringsplan, gang- og sykkelveg langs Fv.7 over Kvamskogen

I medhald av plan- og bygningsloven § 12-8 (og § 12-9) vert det med dette varsla om oppstart av to reguleringsplanar langs fv.7 over Kvamskogen. Dette gjeld strekningane Tokagjelet -Ungdomsheimen og NAF- Eikedalen. Reguleringsplanane vert utarbeidd av Multiconsult på vegne av Kvam herad.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs fv.7 over Kvamskogen samt planfri kryssing av skiløype ved Klubben og på Jonshøgdi. Sanering av avkøyrsler til fv 7 vil vera ein del av planarbeidet. Planane skal også kople seg til gang- og sykkelveg i vedteken reguleringsplan for Ungdomsheimen-NAF-kiosken (PlanID 1238 20110018 ).

Kunngjeringa av oppstart av planarbeid vil også bli lagt ut på Kvam Herad og Samnanger kommune sine heimesider: http://www.kvam.no og https://www.samnanger.kommune.no.

Varsling

Naboar og grunneigarar blir varsla direkte. Eventuelle merknader/kommentarar til planarbeidet skal sendast skriftleg til:
Multiconsult ASA, v/ Toril Amundsen, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN, eller e-post: toril.amundsen@multiconsult.no innan 23.12.2015.

Meir informasjon om planarbeidet er å finne i vedlagt varslingsbrev.

Frist for merknadar og kommentarar: 23.12.2015