Varsel om reguleringsplanarbeid, og høring av planprogram for område Beltlia, Ytteren, Rana kommune

I henhold til plan-og bygningsloven §12 -8 varsles det nå på nytt om arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for eiendom gnr/bnr. 131/1, 4, 6, 27, 185 med flere ved Beltlia, Ytteren, Rana kommune. Det er tidligere varslet oppstart i brev datert 27.01.2015. Tiltakshaver er Nordre Eiendom AS og Multiconsult ASA er forslagsstiller.

Grensene for utbyggingsområdet og formålsgrenser som er vist i kommunedelplanen må endres. Justeringene skjer på grunn av bratt terreng, atkomstforhold og for å få et utbyggingskonsept med kvalitet for bolig og friluftsliv.  Endring av utbyggingsformål på over 15 dekar faller inn under § 2  i forskrift om konsekvensutredninger.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av ca. 200 boliger, ny tomt for barnehage, infrastruktur og friluftsområder med turstier. Utbyggingen vil skje i flere etapper over flere år.

Planprogrammet beskriver hva som skal utredes, hvilke metoder som skal brukes for utrending, hvordan medvirkning med berørte og interesserte parter skal skje, og fremdrift for reguleringsplanprosessen. Mer informasjon om planprogrammet er å finne i vedlagt varslingsbrev.

MERKNADER

Innspill og merknader til planprogrammet sendes til Multiconsult ASA v/ Malin Moen Grendal, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim eller e-post: mamg@multiconsult.no innen 30.04.2016