Varsel om oppstart av reguleringsplan, Bjørke

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 (og § 12-9) blir det med dette varsla om at reguleringsplanarbeid er sett i gang for eigedomen gnr./bnr. 158/3 med adresse Bjørke i Voss kommune. I tillegg vert det med medhald i plan- og bygningslova § 17-4 varsla om oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale mellom Voss kommune og tiltakshavar. Tiltakshavar er Jostein Bjørke og planleggjar er Multiconsult ASA.

Formålet med planarbeidet er å leggje til rette for bustader og privat vass og avlaupsanlegg. Planområdet er om lag 36 daa. Formålet med utbyggingsavtalen er å avklare eventuell finansiering og gjennomføring av kommunale tiltak i området slik som kommunal veg. Planforslaget er i samsvar med overordna plan og vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing.

Informasjon om planarbeidet er også tilgjengeleg på Voss kommune sine heimesider.

Varslingsfrist

Naboar og grunneigarar blir varsla direkte. Eventuelle kommentarar/merknader til det igangsette planarbeidet sendast skriftleg til: Multiconsult ASA v/Lise Marie Laskemoen, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN eller lise.marie.laskemoen@multiconsult.no innan 30.11.2015.

Spørsmål vedkomande reguleringsarbeidet stilast til:

Multiconsult ASA v/Lise Marie Laskemoen tlf.: 55 62 33 31
Meir informasjon om planarbeidet er å finne I vedlagt varslingsbrev.

Frist for merknadar og kommentarar: 30.11.2015