Varsel om oppstart-regulering av Slettvik Hyttefelt gnr. 18/35 m.fl. i Agdenes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for eiendom gnr. 18, bnr. 35 m.fl. i Agdenes kommune. Tiltakshaver er Slettvika SA og Multiconsult ASA er forslagstiller.

Planområdet er ca. 41 daa og ligger på Verneshalvøya, i nærheten av Slettvika i Agdenes kommune .

Formålet med ny plan er å regulere alle hyttetomtene innenfor planområdet med ny form/avgrensning, samt regulere etablerte atkomstveger inn til hver enkelt hyttetomt. Hovedformålene som vil bli brukt er fritidsbebyggelse, kjøreveger og friluftsformål.

Planen er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven § 12-10, 1.ledd jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Agdenes kommune har konkludert med at planen ikke faller inn under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes.

Merknader

Innspill og merknader til oppstart sendes på e-post til mamg@multiconsult.no.

Opplysninger og spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til Multiconsult ved Malin Moen Grendal, telefon 73 10 34 94.

Frist for merknader er satt til 30.05.2016.