Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, Vegsletta

Iht. plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles det nå om at det er igangsatt arbeid med reguleringsplan Øymoen‐Veisletta, eiendommen gnr/bnr. 107/418 m.fl. i Stjørdal kommune. Tiltakshaver er Stjørdal kommune og forslagsstiller er Multiconsult.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av næringstomter, ny lokalveg langs Evjegrøfta og gang‐ og sykkelveg. Ny tomt forbrannstasjon på deler av området kan også være aktuelt.

Planområdet er ca. 112 dekar. Området er tidligere regulert og er vist som framtidig næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det er ikke krav om konsekvensutredning iht. plan‐ og bygningslovens §§ 4‐1 og 4‐2. Aktuelle formål innenfor planområdet vil være næring, næring/ tjenesteyting, kjøreveg og gang‐/sykkelveg.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til:
Multiconsult ASA v/ Silje Wendelborg Fremo, Postboks 6230 Sluppen, 7486
Trondheim eller epost swf@multiconsult.no innen 28.9.2015.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:
Stjørdal kommune v/ Petter Jakob Salberg eller Multiconsult ASA v/Silje Wendelborg Fremo, tlf. 73 10 34 10, e‐post: swf@multiconsult.no.

I vedlagt varslingsbrev finnes mer informasjon om planarbeidet.